Menu

Встановлення черговості проведення поточних ремонтів

Черговість ремонтів свердловин на практиці встановлюють перед складанням оперативного графіку поточних ремонтів, необхідність у складанні якого виникає 1–2 рази в тиждень.

Критерієм ефективної послідовності поточних ремонтів двох і більше свердловин можна вважати максимальний видобуток нафти за час ремонтів цих свердловин. Такий критерій не є еквівалентним мінімуму витрат на поточний ремонт, тому що витрати за будь-якої черговості ремонтів залишаться практично однаковими.

Обгрунтуємо послідовність ремонтів двох свердловин. Можна показати, що в разі великої кількості групуються свердловини для розгляду по дві. Позначимо: qo1, qo2 – початкові дебіти нафти після поточного ремонту відповідно свердловин 1 і 2; q1, q2 – поточні дебіти нафти перед ремонтом; tоб1, tоб2 – час обслуговування свердловин.

Нехай першою ремонтується свердловина 1 (рис. 1.10,а), а відтак свердловина 2. Сумарний видобуток нафти за час обслуговування свердловин 1 і 2 складе

Q1,2 = Q1 + Q1/ = q2tоб1 + qo1tоб2, (1.75)

де Q1 = q2tоб1 – видобуток нафти із свердловини 2 за час ремонту свердловини 1; Q1/ = qo1tоб2 – видобуток нафти із свердловини 1 після її ремонту за час ремонту свердловини 2.

[image]

Рис. 1.10 – Графіки залежності зміни видобутку нафти від черговості поточних ремонтів: а) першого ремонту свердловини 1; б) першого ремонту свердловини 2

Аналогічно запишемо сумарний видобуток нафти, коли першою ремонтується свердловина 2 (див. рис. 1.10,б):

Q2,1 = Q2 + Q2/ = q1tоб2 + qo2tоб1, (1.76)

де Q2 = q1tоб2 – видобуток нафти із свердловини 1 за час ремонту свердловини 2; Q2/ = qo2tоб1 – видобуток нафти із свердловини 2 після її ремонту за час ремонту свердловини 1.

Тут не враховано природне зниження дебітів за час ремонту, оскільки тривалість ремонтів є невеликою в порівнянні з міжремонтним періодом.

Вибираємо із двох величин Q1,2 i Q2,1 більшу:

(q2tоб1 + qo1tоб2) ¹ (q1tоб2 + qo2tоб1), (1.77)

звідки маємо

(qo1 – q1)tоб2 ¹ (qo2 – q2)tоб1 (1.78)

або

[image]. (1.79)

Вводимо величину

[image], (1.80)

яку називаємо показником пріоритету.

Отже, першою повинна ремонтуватися свердловина, в якої показник пріоритету більший.

Методика встановлення черговості ремонтів свердловин полягає в наступному. Для кожної свердловини, що очікує ремонту, розраховуємо показник пріоритету ηі. Показники пріоритету розміщуємо в спадному порядку: η1 ³ η2 ³ η3 ³ … ³ ηi. У такій черговості і необхідно здійснювати поточні ремонти свердловин.

У разі одночасної роботи декількох бригад поточного ремонту, наприклад трьох, першими в графік кожної бригади включаються свердловини з пріоритетами η1, η2, η3, а відтак бригади, що звільнилися, відповідно переїзджають на свердловини з наступними більшими показниками пріоритету (η4, η5 і т.д.).

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5671 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8671 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5356 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Талева система

Талева система служить для передавання тягового зусилля з барабана лебiдки на піднімальний гак, на якому пiднiмається вантаж, і призначена для зменшення тягового зусилля на рухомому кiнцi каната, що намотується на...

19-09-2011 Просмотров:9446 Підземний ремонт свердловин

Планові геодезичні мережі

Початком єдиного відліку планових координат у РФ служить центр круглого залу Пулковської обсерваторії в Санкт-Петербурзі. Державні планові геодезичні мережі розділяють на чотири класи. Сучасна схема побудови державних планових геодезичних мереж методом...

30-05-2011 Просмотров:5920 Інженерна геодезія

Образование «ледяной сетки»

Образование «ледяной сетки» как жесткой пространственной криогенной кристаллизационной структуры соответствует возникновению в первичной среде (вода, раствор, влагосодержа-щая горная порода) новой пространственной, а именно криогенной, структуры и текстуры, что собственно является...

27-09-2011 Просмотров:7073 Электрические и упругие свойства криогенных пород