Menu

Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах

Географічні координати точки А (рис. 3.5) широту φ і довготу λ визначають на плані або карті, користуючись мінутними шкалами рамок трапеції. Для визначення широти через точку А проводять лінію паралельно рамкам трапецій і беруть відліки в місцях перетинання зі шкалою західної або східної рамок. Аналогічно для визначення довготи через точку А проводять меридіан і беруть відліки по шкалах північної або південної рамок. У наведеному прикладі φ = 54°58,6' Пн. ш., λ = 37°31,0' С. д.

[image]

Рис. 3.5. Визначення координат точки на топографічному плані:

1- вертикальна кілометрова лінія, 2- цифрові позначення горизонтальної координатної осі, 3-цифрове позначення вертикальних ліній координатної осі, 4- внутрішня рамка, 5- рамка з мінутамі, 6- горизонтальна кілометрова лінія.

Прямокутні координати ХА та УА визначають відносно кілометрових ліній сітки. Для цього виміряють відстань ∆Х та ∆У по перпендикулярах до ближчих кілометрових ліній з координатами Х0 та У0 та знаходять:

[image]

Відстані між точками на планах і картах визначають за допомогою лінійного або поперечного масштабів, криволінійні відрізки - приладом курвіметром.

Для виміру дирекційного кута лінії через початкову її точку проводять лінію, паралельну осі абсцис, і беспосередньо при цю точку вимірюють дирекційний кут. Можна також продовжити лінію до перетинання нею найближчої лінії ординат координатної сітки й виміряти дирекційний кут у точці перетинання.

Для безпосереднього виміру істинного азимута лінії через її початкову точку проводять меридіан (паралельно східній або західній рамці трапеції) і щодо нього вимірюють азимут. В зв’язку з тим, що меридіан проводити важко, можна визначити спочатку дирекційний кут лінії, а потім за наведеними формулами обчислити істинний (дійсний) і магнітний азимути.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4292 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7494 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4454 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Цивільні будинки й склад геодезичних роб…

До цивільних будинків ставляться житлові, суспільні й виробничі будинки. У групу виробничих будинків входить і частина сміттю жени й: охорони здоров'я (бальнео- і грязелікарні й т.п.), фізкультурно-оздоровчі й спортивні (відкриті...

30-05-2011 Просмотров:4726 Інженерна геодезія

Применение морфометрического метода при …

Морфометрический метод может найти широкое применение в геологоразведочном деле, а также при геоморфологических и геотектонических исследованиях. Ниже кратко излагается общая организация морфометрических работ, а также использования их при различных геологических работах. 1...

18-08-2010 Просмотров:5231 Морфометрический метод.

Планування й проектування міської терито…

Міська територія формується з функціональних зон, що визначають її планувальну структуру й архітектурний вигляд. Виділяються наступні міські зони: селитебна - для розміщення житлових районів, суспільних центрів (адміністративних, наукових, навчальних, медичних, спортивних...

30-05-2011 Просмотров:6336 Інженерна геодезія