Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Виробництво геометричного нівелювання

Геометричне нівелювання зводиться до установки візирної осі приладу в горизонтальне положення й узяттю відліків по рейках.

Нівелювання, як правило, починають із репера (Rр) або із точки, позначка якої відома. У цьому випадку на початковій і наступній (обумовленої) точках установлюють рейки. Нівелір розміщають приблизно посередині між точками. Користуючись .піднімальними гвинтами, пухирець круглого рівня приводять у нуль-пункт. Трубу нівеліра наводять на рейку на задній (початкової) точці. Далі, користуючись елеваційним гвинтом, пухирець циліндричного рівня приводять у нуль-пункт (сполучають зображення кінців пухирця контактного рівня) і беруть відлік по чорній стороні рейки. Результати нівелювання записують у спеціальний журнал (табл. 7.1).

Перший відлік заносять у стовпчик 3 журнали (послідовність записів зазначена цифрами, укладеними в дужки після чотиризначних цифр у колонках). Наводять трубу на чорну сторону передньої рейки, беруть відлік по середній нитці й заносять у четверту графу (запис 2). Потім повертають рейки червоними сторонами до нівеліра й беруть відліки по передній (запис 3) і задньої (запис 4) рейкам. Якщо між задньою й передньою точками є проміжна точка, то переносять і встановлюють на неї задню рейку й беруть відлік по чорній (запис 5) і червоної (запис 6) сторонам.

Правильність відліків по рейках контролюють, обчислюючи різницю: відлік по червоній стороні мінус відлік по чорній стороні. Різниця відліків не повинна відрізнятися більш ніж на 5мм від різниці в підписі початкових розподілів сторін рейки.

Таблиця 7.1

Станція

Точка нівелю-вання

Відлік по рейці

hвир

hср

hвипр

задній

передній

проміж-ковий

+

-

+

-

+

-

Нr

Н, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

RP 1

2808(1)

 

 

 

 

+1

 

 

 

 

110,110

 

 

7496(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4688

0702(2)

 

2106(7)

 

2106(9)

2107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2107(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК0

 

5380(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

112,217

 

 

 

4687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ПК0

1345(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,217

 

 

6033(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998(2)

 

 

0653

 

+1

 

 

 

111,566

 

ПК1

 

6684(3)

 

 

0651

 

0652

 

0651

 

 

 

 

 

4686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1

1300(1)

 

 

 

 

 

 

 

112,866

111,566

 

 

 

5988(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

110,855

 

3

Т+30,2

4688

 

2011(5)

0389

 

+1

 

 

 

 

 

 

ПК2

 

1689(3)

6698(6)

0389

 

0389

 

0388

 

 

 

 

 

 

 

4687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6377(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 7.1

Станція

Точка нівелю-вання

Відлік по рейці

hвир

hср

hвипр

задній

передній

проміж-ковий

+

-

+

-

+

-

Нr

Н, м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

2600(1)

 

0810

 

 

 

 

 

 

113,778

111,178

 

+Л20

7288(4)

 

5498

 

 

 

 

 

 

 

112,968

 

+Л10

4688

 

4688

1489

 

 

 

 

 

 

113,055

 

+П26

 

1111(2)

5410

1489

 

 

 

 

 

 

111,066

4

RP 2

 

5799(3)

4687

 

 

 

 

 

 

 

112,668

 

 

 

4688

2712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7400

 

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4688

 

1489

 

 

1490

 

 

 

Посторінковий контроль

Σ334858

 

Σ429794

Σ57191

Σ72082

Σ83595

Σ91041

Σ103597

Σ111039

 

+5109

 

 

+5109

 

 

 

 

 

+2554

 

 

+2554

 

 

+2554

 

[image]

 

Контроль спостережень роблять також по перевищеннях: відлік по чорній стороні (запис 1) задньої рейки мінус відлік по чорній стороні (запис 2) передні рейки й те ж по червоних сторонах: (запис 4) - (запис 3). Різниця перевищень, обчислених по чорній (запис 7) і червоній (запис 8) сторонах, не повинна бути більше 5 мм.

Якщо цю умову виконано, то обчислюють середнє (запис 9) перевищення:

h = (hR +hK)/2 (7-2)

 

Після контролю спостережень на кожній станції переходять на другу станцію і роботу проводять в такій же послідовності.

У тих випадках, коли на відрізку нівелювання є проміжні точки, по закінченню нівелювання зв’язуючих точок будівлі реєчник послідовно встановлює на них рейку. Спостерігач, кожний раз приводячи візирну вісь в горизонтальне положення, робить відліки по чорній стороні рейки. Відліки записують в графу 5. Після цього, реєчник, який знаходиться позаду, встановлює рейку на наступній точці. Якщо нівелювання в одній ході виконують з двох станцій і більше, то закінчувати його потрібно на точці з відомою відміткою. Як правило, хід закінчують на другому репері, що забезпечує контроль правильності нівелювання.

Теоретично сума одержаних перевищень повинна дорівнювати різниці відміток кінцевого та початкового реперів. В тих випадках, коли хід розпочато і закінчено на одній і тій же точці, сума перевищень повинна рівнятися нулю. Різниця практично одержаної суми середніх перевищень від теоретичного значення називається нев’язкою. Нев’язку fh обчислюють як різницю

[image] - позначки кінцевої й початкової точок.

Одержана нев’язка не повинна перевищувати певної величини. Для технічного нівелювання вона не повинна бути більша 50 мм на 1 км ходу або 5 мм на одну станцію. При n станціях fhдоп = 10 √ n.

Якщо одержана нев’язка більша допустимої, це означає що якість нівелювання низька і роботу треба переробити. Якщо нев’язка менша граничної, її розподіляють в виді поправок δh (мм) в усі перевищення з протилежним знаком. Поправки обчислюють за формулою δh = fh /n, де n – число перевищень.

Поправки округляють до цілих міліметрів, а сума їх повинна бути рівною нев’язці з протилежним знаком. Цей процес називають ув’язкою перевищень.

Позначки сполучних точок обчислюють по виправленим перевищенням, позначки проміжних точок обчислюють через горизонт приладу по обчислених позначках сполучних точок ГП= НA +а= НВ +b, де а й b - відлік по рейках в точках А і В.

В розглянутому прикладі: ГПд=Нд+hД = 96,929 +0,154 = 97, 083.

Правильність обчислень перевіряють у журналі посторінковим контролем. Для цього в кожній із граф (3, 4, 6, 7, 8, 9) підсумують всі записані в них числа. У графах 3-й й 4-й складають відліки по чорній і червоній сторонах. Знайдені суми записують у підсумковому рядку (Г). Напіврізниця 3-й й 4-й граф повинна рівнятися сумі середніх перевищень. Підсумовуючи перевищення в 6-й й 7-й графах, знаходять суми подвоєних позитивних і негативних перевищень, їхню алгебраїчну суму й напівсуму. Ця напівсума являє собою алгебраїчну суму середніх перевищень - алгебраїчну суму 8-й й 9-й граф. Незначні відмінності (1...2 мм) припустимі, тому що є результатом округлення середніх перевищень, ними зневажають.

Для того щоб уникнути при нівелюванні грубих погрішностей, контролюють узяття відліків й обчислення перевищень. Узяття відліків контролюють повторенням їх: звичайно на станції беруть два відліки по кожній рейці - відлічування по чорній і червоній сторонах. Застосовують рейки, відліки яким, сполучені з нижніми гранями червоних сторін двох рейок комплекту, розрізняються на 100мм. При використанні таких рейок треба пам'ятати, що на чорній стороні рахунок розподілів іде від нуля. З п'ятами червоних сторін сполучені відліки 4687мм й 4787мм. Якщо на червоній стороні рейок нанесені розподіли із кроком 11мм, а не 10мм, як на чорної, перевищення, отримані з різниці відліків по червоній стороні, варто помножити на коефіцієнт 1,1. Якщо використовують рейки з однобічної разграфкою, надходять так. Беруть відліки по задній і передній рейках. Нівелір зі штативом знімають і встановлюють знову, змінюючи його висоту приблизно на 0,1 м. Після цього повторно беруть відліки по задній і передній рейках. До зняття нівеліра на станції обчислюють при застосуванні двосторонніх рейок: різниця відліків по чорній і червоній сторонах. Для технічного нівелювання ці розбіжності не повинні перевищувати 5мм.

Переміщення рейок із точки на точку із правильним їхнім чергуванням і своєчасним зняттям допомагає виключити промахи в роботі, тому реечників інструктують про порядок переміщення й сигнали для зняття рейок.

Місця установки нівеліра вибирають із таким розрахунком, щоб відстані від нівеліра до сполучних точок були приблизно рівні. Дотримання цієї умови виключає або значно зменшує величину погрішності через непаралельність візирної осі й осі циліндричного рівня.

Нівелір установлюють у робоче положення на попередньо перевіреному штативі з підтягнутими болтами й баранчиками. Ніжки вдавлюють у ґрунт. Якщо спостереження ведуть на великій висоті над землею й при вітрі, наприклад на споруджуваному будинку, на штативі підвішують металеві стрижні, пластини, щоб він був стійкіше. Гвинт міцно, але не жорстко, затискають. Ніжки штатива розташовують у напрямках, що не перешкоджають зручному підходу до окуляра при спостереженні задньої й передньої рейок.

Точки установки рейок закріплюють на місцевості дерев'яними колами довжиною не менш 30 см і діаметром не менш 5 см. У верхній торець убивають цвяхи зі сферичною голівкою. При установці рейок на милиці або башмаки перевіряють міцність їхнього зчеплення із ґрунтом або іншими поверхнями.

Для того щоб коливання повітряних потоків менше спотворювали відліки по рейках, дотримують наступних обережностей. Уникають розташовувати створи ліній над місцевістю з різними поверхнями, що підстилають. Якщо це все-таки необхідно, що зв'язують точки розташовують на границях зон: асфальт - луг - газон; водна поверхня - беріг і т.п.; зменшують відстані між нівелюючими точками. Крім того, висоту візирного променя не опускають нижче 0,3м над землею.

На час перерви в роботі поруч із останньої сполучної закріплюють колами або милицями ще дві точки й визначають перевищення між трьома точками до й після перерви. За значеннями цих перевищень судять про незмінність положення сполучної точки нівелірного ходу, на якій кінчалася робота до перерви. Якщо її положення порушене, нівелювання по ходу повторюють знову.

Вихідною або кінцевою точкою нівелювання може служити марка (знак) з отвором у центрі, установлена в стіні. Позначка марки ставиться до цього отвору. В отвір вставляють штифт, а на нього - рейку. Якщо рейка розташовується нижче штифта, відліки будуть зі знаком мінус, якщо вище - зі знаком плюс. Цю особливість треба враховувати й обов'язково про це робити запис у нівелірному журналі.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15856 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14914 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10316 Грунты и основания гидротехнических сооружений