Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Виконавчі зйомки в будівництві

Для будівництва будинків і споруд виконавчі зйомки мають особливе значення, тому що крім виявлення відхилень проекту вони дозволяють регулювати технологічний процес будівництва, коректуючи його по ходу виконання будівельно-монтажних робіт.

Виконавчі зйомки входять до складу технологічного процесу будівництва, тому черговість і спосіб їхнього виконання, технічні засоби й необхідна точність вимірів залежать від етапів будівельно-монтажного виробництва. Виконавчій зйомці підлягають частині будинків і конструктивні елементи, від точності положення яких залежить точність виконання робіт на наступних етапах, а також міцність і стійкість будинку в цілому. Ці вимоги власне кажучи й визначають поетапний вибір параметрів виконавчої зйомки.

На етапі нульового циклу виконавчу зйомку виконують після пристрою котловану, пальового поля, споруди фундаменту, стін і перекриттів технічного підпілля. При пристрої котловану зйомку роблять після зачищення дна й укосів. При цьому визначають щодо осей внутрішній контур, а нівелюванням по квадратах - позначки дна. Для пальового поля шляхом перенесення осей на оголовки визначають положення паль у плані й нівелюванням оголовків - по висоті.

При монтажі монолітних фундаментів виконавчу зйомку роблять після закінчення бетонування й затвердіння бетону. Для зйомки в плані на фундаменти знову переносять разбивочні осі, від яких вимірюють положення фундаментів. По висоті нівелюють поверхня фундаментів у точках перетинання осей і між ними, приблизно через 5 м. Аналогічно роблять зйомку збірних фундаментів, переносячи осі на всі їхні елементи. При зйомці по висоті збірних фундаментів склянкового типу визначають позначки дна склянок.

При зведенні надземної частини будинку роблять поверхово виконавчу зйомку змонтованих конструкцій.

У великопанельних будинках положення стінових панелей у плані визначають, вимірюючи відстані від бічних граней на рівні перекриттів і третини поверху до паралелей розбивочних осей; по висоті вимірюють товщину шару, що вирівнює, розчину в горизонтальному стику; визначають також відхилення панелі від вертикальності.

У каркасних будинках визначають зсуву колон у нижньому перетині відносно розбивочних осей, зсув колон від вертикалі й різниця позначок оголовків колон попереднього поверху. При необхідності знаходять величини площадок обпирання ригелів на консолі колон. Положення стінок твердості визначають аналогічно стіновим панелям.

При зведенні блокових, цегельних і монолітних будинків, головним чином, перевіряють положення стін щодо паралелей осей, товщину й вертикальність стін й їхня горизонтальність через певний інтервал по висоті.

У процесі будівництва ліфтових шахт визначають в основному їхні внутрішні розміри й вертикальність стін.

При будівництві промислових будинків і споруд, крім зйомки будівельних конструкцій, виконують зйомку положення різного роду опорних й анкерних пристроїв, закладних деталей під установку технологічного встаткування. Положення цих елементів у плані визначають щодо монтажних (технологічних) осей, по висоті - щодо будівельних реперів майданчика або цеху. Особливе місце займає виконавча зйомка підкранових колій вантажопідйомних механізмів. Цю зйомку виконують як у процесі будівництва, так і періодично в експлуатаційний період. Зйомка підкранових колій включає визначення відстаней між осями рейок і прямолінійності рейок, а також різниці позначок між голівками двох рейок й однієї рейки.

Виконавчу зйомку технологічного встаткування роблять після його установки. Її виконують геодезичними методами зі знаків, що закріплюють основні або зміщені технологічні осі. Контроль положення встаткування щодо технологічних осей проводять по маркуваннях або спеціальних знаках на встаткуванні, що визначає його геометричні осі.

Результати контрольних вимірів відображають на схемах спеціальної виконавчої геодезичної документації.

Виконавча геодезична документація. Перелік виконавчої геодезичної документації (ВГД) на будівельному об'єкті встановлюється відповідно до вимог стандартів й іншої нормативно-технченої документації. В особливих випадках, по вимогах державного архітектурно-будівельного, технічного, авторського надзорів може уточнюватися перелік ВГД. Уточнення ВГД відбувається в основному за рахунок її збільшення або деталізації.

ВГД створюється головним чином у вигляді виконавчих схем (креслень) з нанесенням на них геометричних параметрів напрямків і величин відхилень від проектних положень установлених (змонтованих) будівельних конструкцій. Пояснювальні записки або інша інформація (діаметр арматури труб, марки електродів, прізвища або клейма зварників, що погоджують підписи й т.п.) указуються тільки по додаткових вимогах Основою ВГД є робочі креслення проектної документації. Проектні розміри (габарити) супроводжуються буквою [П] дійсні (змінені в натурі) - буквою [Д]. Букви розміщуються в прямокутні рамки. Якщо необхідно вказати про розмір, то в чисельнику пишеться проектний, у знаменнику – дійсні розміри.

Дійсні відхилення від проектних позначок для ґрунтових поверхонь показуються чисельним значенням з точністю до сантиметрів і до міліметрів - для інших елементів (рис. 29.1). Перед величиною відхилень ставляться знак «+» у випадку заниження поверхонь від проектної позначки.

 

[image]

Рис. 29.1. Позначення дійсних | Д | а проектних | П | позначок на фасаді поздовжнього профілю мостового переходу

Ухили поверхонь показуються стрілками, над якими вказується їхня величина в промиляк (‰), а під стрілками - відстань.

Для будівельних елементів (колон, паль і т.д.), фактичні осі або грані яким доступні вимірам, точність положення в плані характеризується дійсними відхиленнями осей або граней елементів від розбивочних. Дійсні відхилення осей або граней від розбивочних осей показуються стрілками, спрямованими убік відхилення й розташованими поруч числами - значеннями відхилень у міліметрах.

При цьому перед дійсними чисельними значеннями відхилень міститься в прямокутній рамці буква «В» для верхнього перетину або буква «Н» для нижнього перетину (рис. 29.2). Дійсні (обмірювані) відстані граней елементів до розбивочних осей зображують як показане на Рис. 29.3.

Дійсні відхилення поверхонь елементів від вертикалі показують стрілками, спрямованими убік відхилень і розташованими поруч умовними позначками невертикальності й чисельних значень відхилень (рис. 29.4).

На виконавчих схемах можуть міститися різні примітки, узгодження допущених (обмірюваних) відхилень із авторським наглядом, а, при необхідності, також роз'яснення до умовних знаків.

Виконавчі схеми підписуються геодезистом, відповідальним виконавцем робіт по об'єкті й керівником будівельної (монтажної) організації.

Ці схеми входять до складу обов'язкової виконавчої документації, пропонованою будівельною організацією при здачі в експлуатацію закінчених будівництвом будинків, споруд. При тривалому будівництві по завершенні окремих ділянок будівельних робіт така документація передається замовникові по пред'явленні до оплати виконаних на цьому етапі робіт.

[image]

Рис. 29.2. Приклади вказавши дійсних відхилень осей елементів від розбивочних осей на плані: а - сваї; 6 - колони

Виконавчі схеми геодезичної основи фіксують дійсні значення прив'язок й позначок знаків закріплення пунктів основи. Документація містить наступну інформацію:

- схему винесених у натуру точок, осей і встановлених знаків закріплення з необхідними прив'язками (числові значення);

- відомості про спосіб закріплення точок і конструкцій знаків.

Виконавчі креслення комунікацій (мереж) усередині будинків складаються тільки якщо буде потреба на вимогу технагляду замовника, авторського нагляду проектної організації,

[image]

Рис. 29.3. Приклади вказівки дійсних відстаней на плані:

а - від граней монолітного ростверку до разбивочної осі; б -- від грані стінової панелі до паралелі осі.

 

[image]

Рис. 29.4. Приклад зазначення невертикальності

 

територіальних інженерних служб й експлуатуючих організацій.

При цьому вимоги до складу й змісту виконавчих креслень не виходять за межі, установлені стандартами для відповідних інженерних мереж. Як правило, геодезисти перекреслюють зображення комунікацій із проектних креслень і наносять фактичні розміри або відхилення від проектних розмірів.

Виконавчі креслення включають плани, схеми, розрізи, перетини.

При відповідності дійсних розмірів, позначок, ухилів, перетинів (діаметрів), прив'язок й інших геометричних параметрів проектним значенням (у межах припустимих відхилень) на виконавчих кресленнях робиться напис «Відхилень від проекту по геометричних параметрах ні».

Допускається сполучення виконавчих креслень різних мереж, якщо інформація про одну мережу не може бути віднесена до іншої.

При великій довжині й (або) складному розташуванні мереж допускається їхнє зображення з розривом, позначуваним паралельними штриховими лініями.

У випадку, коли масштаби виконавчих креслень не дозволяють із достатнім ступенем детальності показати всі розміри, від дотримання яких залежать експлуатаційні характеристики мереж, застосовуються літерні позначення: В - водопровід, К - каналізація й т.п.

До складу документації по підземних інженерних мережах включаються: виконавчі креслення; поздовжні профілі по осі мережі (якщо вони входять до складу проекту); схеми зварених стиків трубопроводів; каталоги координат виходів, кутів повороту й створних точок мережі (при її аналітичній прив'язці); польові геодезичні матеріали виконавчої зйомки.

У випадку, коли визначення місця розташування мережі за планом, використаному для розробки проекту, неможливо або утруднено, до складу документації включають ситуаційний план масштабу 1:2000 або 1:5000 з нанесеної на ньому мережею.

Виконавчі креслення складаються на топографічних планах, використаних для розробки проектів.

При перекладці мереж на виконавчих кресленнях відзначаються ділянки старих мереж, вилучених із землі або залишені в землі, на кресленнях указуються місця й способи їхнього відключення.

Фактичне положення підземних мереж характеризується наступними геометричними параметрами: дійсними координатами характерних обумовлених точок на мережах, дійсною глибиною закладення, дійсними значеннями позначок, відстаней, кутів і висот між вихідними й обумовленими точками.

Проектні значення геометричних параметрів елементів, конструкцій і частин будинків і споруд, підземних мереж, як правило, на виконавчих кресленнях підземних мереж не показуються.

До складу виконавчої документації включаються профілі комунікацій.

Горизонтальний і вертикальний масштаби профілю приймаються однаковими з масштабами профілю в складі проекту.

Проектні й дійсні значення геометричних параметрів підземних мереж на поздовжніх профілях показуються у вигляді дробу, чисельник якої означає проектне значення, а знаменник - дійсне.

Схеми зварених стиків трубопроводів складаються для газопроводів, теплопроводів, мереж гарячого водопостачання, продуктопроводів небезпечних і шкідливих продуктів, а також, якщо буде потреба, для інших трубопроводів на вимогу органів нагляду, територіальних інженерних служб й експлуатуючих організацій.

На схемах зварених стиків газопроводів і теплопроводів показують розташування зварених стиків щодо кутів повороту й інших характерних елементів мережі із вказівкою дійсних відстаней між ними й персональний даних (П. І. Б., номер) зварників, які виконували роботи.

Каталог координат точок мережі складається в системі координат, прийнятої при розробці проекту.

При відповідності дійсних розмірів, позначок, ухилів, перетинів (діаметрів), прив'язок й інших геометричних параметрів проектним значенням (у межах припустимих відхилень) на документах робиться напис «Відхилень від проекту по геометричних параметрах немає».

При наявності відхилень міститься напис, що погодить, або дані (назва документа, дата, номер й ін.) про їх узгодження із проектною організацією.

Виконавчі креслення, поздовжні профілі, схеми зварених стиків і каталоги координат виготовляються на основі, що забезпечує їхнє тривале зберігання.

У виконавчих кресленнях, поздовжніх профілях і каталогах координат застосовуються умовні знаки Федеральної служби геодезії й картографії або погоджені нею.

Після завершення польових і камеральних робіт виробляється контроль правильності складання документації, Контроль документації полягає в перевірці її складу, повноти змісту й оформлення.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений