Menu

Вибирання допустимої величини депресії

Вибирання допустимої величини депресії тиску під час викликання припливу

 

Допустима величина депресії тиску на пласт під час викликання вибирається за таких умов: міцності цементного каменю в кільцевому просторі; міцності обсадної колони; стійкості колектора; запобігання змикань тріщин (для тріщинних колекторів); запобігання виділень газу у привибійній зоні пласта.

Допустиму депресію тиску, виходячи з умови збереження міцності цементного каменю, визначають за формулою:

Dp = pпл – (p΄пл – αтh), (2.41)

де pпл – пластовий тиск у продуктивному пласті, Па; p΄пл - пластовий тиск у водоносному пласті або поблизу підошви нижче водонафтового контакту (ВНК), Па; h – висота якісної цементної оболонки між водоносним горизонтом або ВНК та найближчим перфораційним отвором, м; αт – допустимий градієнт тиску на цементну оболонку за обсадною колоною, Па/м (рекомендується брати не більше 2,5 МПа/м).

Перепад тиску на експлуатаційну колону під час викликання припливу не повинен перевищувати допустимої величини, одержаної з розрахунку обсадних колон на їх зминання.

Допустиму депресію тиску, виходячи з умов стійкості привибійної зони пласта, розраховують за формулою:

pmax = (δс/2) – kб (pг – pпл), (2.42)

де δс – межа міцності породи на стискування з урахуванням її зміни в разі наповнення породи фільтратом бурового розчину, Па; pг – вертикальна складова гірничого тиску,Па; kб – коефіцієнт бокового розпирання.

Гірничий тиск і коефіцієнт бокового розпирання визначають за формулами:

[image] (2.43)

[image], (2.44)

де Н – глибина залягання пласта, м; ρп – середня густина вищезалеглих порід з урахуванням вміщених у них рідин (ρп = 2300-2600 кг/м3), кг/м3; g – прискорення вільного падіння, м/с2; n – коефіцієнт Пуассона (n = 0,25-0,35).

Величина допустимої депресії тиску для запобігання змикань тріщин для тріщинних колекторів визначається залежністю:

[image], (2.45)

де δ – розкриття тріщини, м; Е – модуль пружності породи пласта (модуль Юнга), Па (Е = (3 – 7)∙10-4 МПа); l – довжина тріщин, м.

З точки зору запобігання виділень газу із нафти у привибійній зоні, внаслідок чого він проривається в стовбур свердловини, а в привибійній зоні зростає фільтраційний опір, допустима депресія тиску визначається за формулами:

[image] (2.46)

за обводненості продукції понад 3% і

[image] (2.47)

для решти випадків, де pнас – тиск насичення нафти газом.

З розрахованих допустимих депресій тиску Dp вибирають найменшу.

Мінімальна депресія тиску на пласт Dpmin не повинна бути меншою депресії тиску Dpo, яка необхідна для подолання сил опору рухові рідини в забрудненій привибійній зоні, тобто створювана депресія тиску Dp повинна відповідати нерівностям: [image], причому Dpo залежить від колекторських властивостей пласта та ступеня його забрудненості і за даними практики становить 2-5 МПа.

Для слабко зцементованих пластів депресію тиску слід створити плавно, знижуючи тиск на вибої з темпом не більше 0,3 МПа/хв, щоб не допустити руйнування привибійної зони. Тиск на вибої знижують до появи припливу або до створення допустимої депресії тиску на пласт. Для свердловин, перфорація яких здійснюється з депресією тиску, у випадку відсутності припливу після перфорації тиск на вибої знижують до допустимої депресії тиску на пласт.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4315 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7513 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4466 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

4.2. КГХ как продукт коммуникации

Если мы говорим о КГХ как о выражении географической информации о месте – мы неизбежно касаемся темы коммуникации. «Семиология рассматривает все явления культуры как знаковые системы, предполагая, что они таковыми...

03-03-2011 Просмотров:4273 Комплексные географические характеристики

Агрегат обслуговування пiднімальних уста…

Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань   Автомобiльний агрегат для обслуговування пiднімачiв 2АОП призначений для технiчного обслуговування та поточного ремонту пiднімальних механiзмiв, а також iншого нафтопромислового та ремонтного обладнання. Вiн забезпечує виконання слюсарних i...

19-09-2011 Просмотров:4025 Підземний ремонт свердловин

Эндогенная активность земли

Земля, как планета, является открытой неравновесной и динамической системой. Ее особенностью является необычайно длительный период эндогенной активности, продолжающийся более 4 млрд. лет. Следствием эндогенной активности являются практически все процессы, отражающие...

15-11-2010 Просмотров:11267 Сейсмический процесс