Menu

Вибирання допустимої величини депресії

Вибирання допустимої величини депресії тиску під час викликання припливу

 

Допустима величина депресії тиску на пласт під час викликання вибирається за таких умов: міцності цементного каменю в кільцевому просторі; міцності обсадної колони; стійкості колектора; запобігання змикань тріщин (для тріщинних колекторів); запобігання виділень газу у привибійній зоні пласта.

Допустиму депресію тиску, виходячи з умови збереження міцності цементного каменю, визначають за формулою:

Dp = pпл – (p΄пл – αтh), (2.41)

де pпл – пластовий тиск у продуктивному пласті, Па; p΄пл - пластовий тиск у водоносному пласті або поблизу підошви нижче водонафтового контакту (ВНК), Па; h – висота якісної цементної оболонки між водоносним горизонтом або ВНК та найближчим перфораційним отвором, м; αт – допустимий градієнт тиску на цементну оболонку за обсадною колоною, Па/м (рекомендується брати не більше 2,5 МПа/м).

Перепад тиску на експлуатаційну колону під час викликання припливу не повинен перевищувати допустимої величини, одержаної з розрахунку обсадних колон на їх зминання.

Допустиму депресію тиску, виходячи з умов стійкості привибійної зони пласта, розраховують за формулою:

pmax = (δс/2) – kб (pг – pпл), (2.42)

де δс – межа міцності породи на стискування з урахуванням її зміни в разі наповнення породи фільтратом бурового розчину, Па; pг – вертикальна складова гірничого тиску,Па; kб – коефіцієнт бокового розпирання.

Гірничий тиск і коефіцієнт бокового розпирання визначають за формулами:

[image] (2.43)

[image], (2.44)

де Н – глибина залягання пласта, м; ρп – середня густина вищезалеглих порід з урахуванням вміщених у них рідин (ρп = 2300-2600 кг/м3), кг/м3; g – прискорення вільного падіння, м/с2; n – коефіцієнт Пуассона (n = 0,25-0,35).

Величина допустимої депресії тиску для запобігання змикань тріщин для тріщинних колекторів визначається залежністю:

[image], (2.45)

де δ – розкриття тріщини, м; Е – модуль пружності породи пласта (модуль Юнга), Па (Е = (3 – 7)∙10-4 МПа); l – довжина тріщин, м.

З точки зору запобігання виділень газу із нафти у привибійній зоні, внаслідок чого він проривається в стовбур свердловини, а в привибійній зоні зростає фільтраційний опір, допустима депресія тиску визначається за формулами:

[image] (2.46)

за обводненості продукції понад 3% і

[image] (2.47)

для решти випадків, де pнас – тиск насичення нафти газом.

З розрахованих допустимих депресій тиску Dp вибирають найменшу.

Мінімальна депресія тиску на пласт Dpmin не повинна бути меншою депресії тиску Dpo, яка необхідна для подолання сил опору рухові рідини в забрудненій привибійній зоні, тобто створювана депресія тиску Dp повинна відповідати нерівностям: [image], причому Dpo залежить від колекторських властивостей пласта та ступеня його забрудненості і за даними практики становить 2-5 МПа.

Для слабко зцементованих пластів депресію тиску слід створити плавно, знижуючи тиск на вибої з темпом не більше 0,3 МПа/хв, щоб не допустити руйнування привибійної зони. Тиск на вибої знижують до появи припливу або до створення допустимої депресії тиску на пласт. Для свердловин, перфорація яких здійснюється з депресією тиску, у випадку відсутності припливу після перфорації тиск на вибої знижують до допустимої депресії тиску на пласт.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5370 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8483 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5230 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Общие требования к оформлению геологичес…

Для того чтобы геологические карты были понятны, существуют общепринятые нормы составления и оформления их, отраженные в инструкциях и методических рекомендациях. Геологические карты строятся, в основном, с помощью общепринятых условных знаков...

01-10-2010 Просмотров:20417 Геологическое картирование, структурная геология

Использование эвм при уравнивании нивели…

Сети постоянного высотного обоснования, создаваемые на территориях городов, содержат, как правило, небольшое число узловых пунктов. Такие сети целесообразно уравнивать на малогабаритных ЭВМ типа «Наири». Программа уравнивания нивелирных сетей, составленная для...

12-08-2010 Просмотров:9632 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование

Особенности криогенных пород как упруго-…

Очевидно, любая криогенная поликристаллическая порода далека от идеально-упругого твердого тела, в первую очередь из-за содержания жидкой фазы, которое является функцией температуры, а также состава и концентрации поро-вого (или исходного) раствора. В...

27-09-2011 Просмотров:4834 Электрические и упругие свойства криогенных пород