Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 4280
Вступ 4566
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 6981
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 7361
Виміри й побудови в геодезії 4313
Масштаби зображення на площині 8093
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 16793
Прилади для орієнтування на місцевості 4565
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 7796
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 5980
Умовні знаки на планах і картах 26182
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 4570
Форми рельєфу і його зображення 10234
Зображення земної поверхні в цифровому виді 3462
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 7742
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 4428
Властивості випадкових помилок 4125
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 4112
Позначка точності результатів вимірів 3079
Помилка функції обмірюваних величин 3516
Нерівноточні виміри 6606
Основні правила обчислень 3960
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 14247
Вимір довжини ліній віддалемірами 8480
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 8231
Способи нівелювання 13555
Перевірки і юстирування нівелірів 4265
Виробництво геометричного нівелювання 4278
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 10158
Штативи, візирні цілі й екери 6732
Перевірки і юстировки теодолітів 8731
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 6913
Теодолітні ходи 10852
Лазерні геодезичні прилади 5051
Електронні теодоліти й тахеометри 4751
Прилади вертикального проектування 4119
Загальні відомості про геодезичні мережі 3915
Планові геодезичні мережі 4244
Висотні геодезичні мережі 4359
Знаки для закріплення геодезичних мереж 4510
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 5293
Аналітичний метод зйомки 4439
Тахеометрична зйомка 11742
Нівелювання поверхні 6208
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 4433
Види й завдання інженерних досліджень 3477
Дослідження площинних споруд 3165
Дослідження для лінійних споруд 5106
Сучасні методи інженерних досліджень 3372
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 4893
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 4990
Тріангуляційні мережі 4421
Трилатераційні мережі 3129
Лінійно-кутові мережі 4206
Полігонометричні мережі 4975
Геодезична будівельна сітка 7076
Висотні опорні мережі 3516
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 4229
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 5606
Системи відліку часу й координат 5829
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 5943
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 4213
Виправлення, що вводять у результати вимірів 3287
Перетворення координат 4964
Призначення й організація розбивочных робіт 4306
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 3807
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 5571
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 5494
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3080
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 4499
Спосіб лінійної засічки 5780
Спосіб полярних координат 5837
Способи створной і створно-линейной зарубок 3832
Спосіб прямокутних координат 4713
Спосіб бічного нівелювання 3171
Геодезична підготовка проекту 5378
Основні розбивочні роботи 6867
Закріплення осей споруд 5173
Планування й проектування міської території 5137
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 4262
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 7827
Складання плану організації рельєфу 5921
Складання плану земляних мас 6153
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 3818
Загальні відомості про підземні комунікації 3330
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 3747
Зйомка підземних комунікацій 4585
Пошук підземних комунікацій 4232
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 3843
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 5471
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 3290
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 4129
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 4343
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 2855
Розбивка промислових споруд 6640
Розбивка й вивірка підкранових колій 5946
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 4635
Геодезичні роботи при будівництві аес 4110
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 3909
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 3022
Способи вивірки прямолінійності 4072
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 4301
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 3303
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 3634
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 5291
Загальне поняття про земельний кадастр 3482
Склад геодезичних робіт для кадастру 3600
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 16149
Винос у натуру й визначення границь землекористування 5701
Види деформації й причини їхнього виникнення 4766
Завдання й організація спостережень 4103
Точність і періодичність спостережень 3306
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 4185
Спостереження за опадами споруд 4733
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 3385
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 4365
Обробка й аналіз результатів спостережень 3649
Камеральне трасування 5025
Польове трасування 9235
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 5170
Розбивка земляного полотна дороги 7327
Розбивка верхньої будови дороги 3075
Побудова бруківці розбивочної основи 3576
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 3425
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4632
Винос у натуру проектного контуру водоймища 3197
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 4925
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 3583
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 3005
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 4218
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 4588
Основні елементи траси тунелю 3625
Аналітичний розрахунок траси тунелю 4045
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 4891
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 5464
Передача відмітки в підземні вироблення 3606
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 3821
Геодезичні роботи при щитовій проходці 2935
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 3410
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 6073
Магістральні трубопроводи 3833
Призначення й методи виконавчих зйомок 3522
Виконавчі зйомки в будівництві 6160
Складання виконавчих генеральних планів 3651
Організація геодезичних робіт у будівництві 4800
Ліцензування геодезичних робіт 3901
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 3763
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 8086
Список літератури 5314

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2595 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5218 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2475 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Показники ефективностi використання фонд…

З господарської точки зору доцiльним є те пiдприємство, яке дає прибуток, тобто рентабельне пiдприємство. Iз загальної суми прибутку від діяльностi нафтогазовидобувного підприємства понад 97% припадає на прибуток вiд основної дiяльностi...

19-09-2011 Просмотров:4724 Підземний ремонт свердловин

Аппаратура и методы регистрации результа…

Динамические испытания характеризуются достаточно быстрым изменением интенсивности внешней нагрузки во времени или в пространстве, при этом начинают оказывать влияние силы инерции. При проведении динамических испытаний определяют параметры, служащие для оценки...

19-03-2013 Просмотров:2235 Обследование и испытание сооружений

Лінійно-кутові мережі

Широке впровадження в практику геодезичних робіт світловіддалемірної техніки привело до поширення кутових-лінійно-кутових побудов. У кутових-лінійно-кутових мережах виміряються всі або частина кутів і сторін. У порівнянні із тріангуляцією й трилатерацією мережа...

30-05-2011 Просмотров:4206 Інженерна геодезія