Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 4709
Вступ 5064
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 7990
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 8096
Виміри й побудови в геодезії 4821
Масштаби зображення на площині 9177
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 21603
Прилади для орієнтування на місцевості 5086
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 8975
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 6591
Умовні знаки на планах і картах 29673
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 5095
Форми рельєфу і його зображення 11164
Зображення земної поверхні в цифровому виді 3859
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 9312
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 4899
Властивості випадкових помилок 4590
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 4637
Позначка точності результатів вимірів 3494
Помилка функції обмірюваних величин 3914
Нерівноточні виміри 7298
Основні правила обчислень 4428
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 16763
Вимір довжини ліній віддалемірами 9771
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 9163
Способи нівелювання 16483
Перевірки і юстирування нівелірів 4835
Виробництво геометричного нівелювання 4718
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 11914
Штативи, візирні цілі й екери 7398
Перевірки і юстировки теодолітів 9638
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 8302
Теодолітні ходи 13006
Лазерні геодезичні прилади 5766
Електронні теодоліти й тахеометри 5286
Прилади вертикального проектування 4569
Загальні відомості про геодезичні мережі 4347
Планові геодезичні мережі 4775
Висотні геодезичні мережі 4844
Знаки для закріплення геодезичних мереж 5102
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 6212
Аналітичний метод зйомки 5047
Тахеометрична зйомка 14663
Нівелювання поверхні 7154
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 5015
Види й завдання інженерних досліджень 3902
Дослідження площинних споруд 3553
Дослідження для лінійних споруд 5624
Сучасні методи інженерних досліджень 3768
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 5733
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 5804
Тріангуляційні мережі 5117
Трилатераційні мережі 3564
Лінійно-кутові мережі 4755
Полігонометричні мережі 5887
Геодезична будівельна сітка 8521
Висотні опорні мережі 3943
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 4679
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 6325
Системи відліку часу й координат 6527
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 6809
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 4767
Виправлення, що вводять у результати вимірів 3697
Перетворення координат 5582
Призначення й організація розбивочных робіт 4886
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 4406
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 6658
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 6330
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3478
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 5499
Спосіб лінійної засічки 6628
Спосіб полярних координат 6878
Способи створной і створно-линейной зарубок 4257
Спосіб прямокутних координат 5432
Спосіб бічного нівелювання 3577
Геодезична підготовка проекту 6128
Основні розбивочні роботи 7707
Закріплення осей споруд 5829
Планування й проектування міської території 5814
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 4748
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 8802
Складання плану організації рельєфу 6915
Складання плану земляних мас 7040
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 4285
Загальні відомості про підземні комунікації 3719
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 4257
Зйомка підземних комунікацій 5196
Пошук підземних комунікацій 4691
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4269
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 6280
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 3677
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 4653
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 5030
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 3252
Розбивка промислових споруд 7381
Розбивка й вивірка підкранових колій 6718
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 5201
Геодезичні роботи при будівництві аес 4625
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 4407
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 3474
Способи вивірки прямолінійності 4505
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 4861
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 3725
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 4067
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 5910
Загальне поняття про земельний кадастр 3922
Склад геодезичних робіт для кадастру 4079
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 21344
Винос у натуру й визначення границь землекористування 6348
Види деформації й причини їхнього виникнення 5379
Завдання й організація спостережень 4736
Точність і періодичність спостережень 3716
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 4723
Спостереження за опадами споруд 5257
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 3830
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 5088
Обробка й аналіз результатів спостережень 4087
Камеральне трасування 5683
Польове трасування 10893
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 5935
Розбивка земляного полотна дороги 8168
Розбивка верхньої будови дороги 3497
Побудова бруківці розбивочної основи 4014
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 3882
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 5241
Винос у натуру проектного контуру водоймища 3590
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 5596
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 4029
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 3424
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 4829
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 5211
Основні елементи траси тунелю 4044
Аналітичний розрахунок траси тунелю 4531
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 5660
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 6268
Передача відмітки в підземні вироблення 4017
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 4448
Геодезичні роботи при щитовій проходці 3326
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 3815
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 6967
Магістральні трубопроводи 4364
Призначення й методи виконавчих зйомок 3952
Виконавчі зйомки в будівництві 6895
Складання виконавчих генеральних планів 4063
Організація геодезичних робіт у будівництві 5782
Ліцензування геодезичних робіт 4289
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 4140
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 9591
Список літератури 5993

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:3418 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:6481 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:3562 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Нетектонические трещины

Образование нетектонических трещин в горных породах обусловлено изменениями внутренних свойств пород под влиянием сил, проявляющихся при экзогенных процессах вблизи или на поверхности Земли. Они подразделяются на следующие разновидности: 1. Первичные трещины. 2...

01-10-2010 Просмотров:9011 Геологическое картирование, структурная геология

Планування й проектування міської терито…

Міська територія формується з функціональних зон, що визначають її планувальну структуру й архітектурний вигляд. Виділяються наступні міські зони: селитебна - для розміщення житлових районів, суспільних центрів (адміністративних, наукових, навчальних, медичних, спортивних...

30-05-2011 Просмотров:5814 Інженерна геодезія

Теодолитно-высотные и тахеометрические х…

Теодолитно-высотный ход представляет собой теодолитный ход, в котором кроме определения координат точек хода методом тригонометрического нивелирования определяют их высоты. Измерения и вычисления, выполняемые с целью определения плановых координат х, у...

13-08-2010 Просмотров:19548 Инженерная геодезия. Часть 1.