Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Список літератури

1. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И. Практикум по теорії математичної обробки геодезичних вимірів.- М.: Надра, 1983.

2. Геодезичні роботи при будівництві мостів/ В. А. Коугія, В. В. Грузинов, О. Н. Малковський й ін. - М.: Надра, 1986.

3. Геодезичні методи дослідження деформацій споруд/ А. К. Зайцев, С. В. Марфевко, Д. Ш. Міхелєв й ін.- М.: Надра, 1991.

4. Григоренко А. Г., Кисельов М. И. Інженерна геодезія.- М.: Вища школа, 1983.

5. Інженерно-геодезичні роботи для проектування й будівництва енергетичних об'єктів/ А. А. Карлсон, Л. І, Пік, О. А. Пономарьов й ін.- М.: Надра, 1986.

6. Клюшин Е. Б., Міхелєв Д. Ш. Інженерна геодезія.- М.: Надра, 1990.

7. Левчук Г. П., Новак В. В., Конусів В. Г. Прикладна геодезія. Основні методи й принципи інженерно-геодезичних робіт.- М.: Надра, 1981.

8. Левчук Г. П., Новак В. В., Лебедєв Н. Н. Прикладна геодезія. Геодезичні роботи при дослідженнях і будівництві інженерних споруд,- М.: Надра, 1983

9. Маслов А. В. Способи й точність визначення площ.- М.: Геодезиздат

1955.

10. Методи й прилади високоточних геодезичних вимірів у будівництві.

Большаков В. Д., Васютинський И. Ю., Клюшин. Е. Б. й ін.- М.: Надра, 1976.

11. Практикум по прикладній геодезії. Геодезичне забезпечення будівництва й експлуатації інженерних споруд.- М.: Надра, 1993.

12 Тревого И. С., Шевчук П. М. Міська полігонометрія,- М.: Надра, 1986 13. Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основи інженерної геодезії. М.: Вища

школа, 1998.

 

ЗМІСТ

Передмова

Введення

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГЕОДЕЗІЮ Й ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРИ

Розділ 1. Земна поверхня н способи її зображення

1.1. Форма Землі я визначення положення точок на земній поверхні

1.2. Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль)

1.3. Виміри й побудови в геодезії

1.4. Масштаби зображення на площині

Розділ 2. Орієнтування на місцевості

2.1. Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними

2.2. Прилади для орієнтування на місцевості

Розділ 3. Топографічні карти плани

3.1. Розграфка й номенклатура

3.2. Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат

3.3. Умовні знаки на планах і картах

3.4. Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах

Розділ 4. Рельєф земної поверхні я його зображення

4.1. форми рельєфу і його зображення

4-2. Зображення земної поверхні в цифровому виді

4.3. Рішення завдань по картах і планам з горизонталями

Розділ 5. Загальні відомості з теорії помилок вимірів.

5.1. Види помилок вимірів

5.2. Властивості випадкових помилок

5.3. Середня квадратична, гранична й відносна помилки

5.4. Позначка точності результатів вимірів

5.5. Помилка функції обмірюваних величин

5.6. Нерівноточність виміру

5.7. Основні правила обчислень.

Розділ 6. Вимір довжини лінії

6.1. Вимір довжини липни мірними приладами

6.2. Вимір довжини ліній далекомірами

Глава 7. Нівелювання

7.1. Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки

7.2. Способи нівелювання

7.3. Перевірки і юстировки нівелірів

7.4. Виробництво геометричного нівелювання

Глава 8. Кутові виміри

8.1. Принципи виміру кутів. Теодоліти

8.2. Штативи, візирні ланцюги я екери

8.3. Перевірки в юстировки теодолітів

8.4. Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості

8.5. Теодолітні ходи

Глава 9. Сучасні геодезичні прилади

9.1. Лазерні геодезичні прилади.

9.2. Електронні теодоліти й тахеометри

9.3. Прилади вертикального проектування

Глава 10. Геодезичні мережі ДЗИҐ. Загальні відомості про геодезичні мережі

10.2. Планові геодезичні мережі

10.3. Висотні геодезичні мережі

10.4. Знаки для закріплення геодезичних мереж

Глава 11. Топографічні зйомки

11.1. Зйомка й знімальне обґрунтування

11.2. Аналітичний метод зйомки

11.3. Тахеометрична зйомка

11.4. Нівелювання поверхні

11.5. Аэрофототопографічна й фототеодолітна зйомки

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ В БУДІВНИЦТВІ

Глава 12. Інженерні стягнення для будівництва

12.1. Види й завдання інженерних досліджень

12.2. Дослідження майданчикових споруд

12.3. Дослідження для лінійних споруд

12.4. Сучасні методи інженерних досліджень

Глава 13. Інженерно-геодезичні опорні мережі

13.1. Призначення, види й особливості побудови спірних мереж

13.2. Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж

13.3. Тріангуляційні мережі

13.4. Трилатераційні мережі

13.5. Лінійно-кутові мережі

13.6. Полігонометричні мережі

13.7. Геодезична будівельна сітка

13.8. Висотні опорні мережі

13.9. Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок

Глава 14. Супутникові методи вимірів в інженерно-геодезичних роботах

14.1. Глобальні системи визначення місця розташування НАВСТАР і ГЛОНАСС

14.2. Системи відліку часу й координат

14.3. Орбітальний рух супутників. Ефемериди

14.4. Виміри, які виконуються супутниковими приймачами

14.5. Виправлення, що вводять у результати вимірів

14.6. Перетворення координат

Глава 15. Загальні положення про геодезичний розбивочних роботах

15.1. Призначення й організація розбивочних робіт

15.2. Норми в принципи розрахунку точності розбивочних робіт

15.3. Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній

15.4. Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу

Глава 16. Способи розбивочних робіт.

16.1. Основні джерела помилок при розбивочних роботах

16.2. Способи прямої й зворотної кутових зарубок

16.3. Спосіб лінійної засічки

16.4. Спосіб полярних координат

16.5. Способи створної і створно-лінійної зарубок

16.6. Спосіб прямокутних координат

16.7. Спосіб бічного нівелювання

Глава 17. Загальна технологія розбивочих робіт

17.1. Геодезична підготовка проекту

17.2. Основні розбивочні роботи.

17.3. Закріплення осей споруд

Глава 18. Геодезичні роботи при плануванні я забудові міст

18.1. Планування й проектування міської території

18 2 Складання й розрахунки проекту червоних ліній

18.3. Винесення в натуру а закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд

18.4. Складання плану організації рельєфу

18.5. Складання плану земляних мас

18.6. Винесення в натуру проекту організації рельєфу

Глава 19. Геодезичні роботи при будівництві й експлуатації підземних

комунікацій

19.1. Загальні відомості про підземні комунікації

19.2. Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їх укладанню

19.3. Зйомка підземних комунікацій

19.4. Пошук підземних комунікацій

Глава 20. Геодезичні роботи репетуючи будівництві цивільних споруд

20.1. Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні

20.2. Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків

20.3. Побудова базисних осьових систем і розбивка осей на вихідному горизонти

20.4. Перенос осей й позначок на монтажні горизонти

20.5. Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків

20.6. Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетона й цегельних будинків

Глава 21. Геодезичні роботи при будівництві промислових споруд

21.1. Розбивка промислових споруд

21.2. Розбивка й вивірка підкранових колій

21.3. Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу

21.4. Геодезичні роботи при будівництві АЕС

Глава 22. Геодезичні роботи при монтажі будівельних конструкцій н технологічного встаткування

22.1. Принципи геодезичного забезпечення монтажу будівельних конст-

рукции й технологічного встаткування

22.2. Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування

22.3. Способи вивірки прямолінійності

22.4. Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті

22.5. Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі

22.6. Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності

22.7. Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності

Глава 23. Геодезичні роботи для земельного кадастру

23.1. Загальне поняття про земельний кадастр

23.2. Склад геодезичних робіт для кадастру

23.3. Способи й точність визначення площ земельних ділянок

23.4. Винос у натуру й визначення границь землекористування

Глава 24. Спостереження за деформаціями споруд геодезичними методами

24.1. Види деформації й причини їхнього виникнення

24.2. Завдання й організація спостережень

24.3. Точність і періодичність спостережень

24.4. Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення

24.5. Спостереження за опадами споруд

24.6. Спостереження за горизонтальними зсувами споруд

24.7. Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами

24.8. Обробка й аналіз результатів спостережень

Глава 25. Геодезичні роботи при дослідженнях в будівництві доріг й мостів

25.1. Камеральне трасування

25.2. Польове трасування

25.3. Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих

25.4. Розбивка земляного полотна дороги

25.5. Розбивка верхньої будови дороги

25.6. Побудова бруківці розбивочної основи

25.7. Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста

Глава 26. Геодезичні роботи при будівництві гідротехнічних споруд

26.1. Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їх

зведенні

26.2. Винос у натуру проектного контуру водоймища

26.3. Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруджень

26.4. Розбивочні роботи на площадці гідровузла

26.5. Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі

26.6. Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві

Глава 27. Геодезичні роботи при будівництві тунелів

27.1. Загальні відомості про тунелі й способи їхнього споруди

27.2. Основні елементи траси тунелю

27.3. Аналітичний розрахунок траси тунелю

27.4. Схема побудови геодезичної підстави траси тунелю

27.5. Передача координат й орієнтування геодезичного обґрунтування в

підземних виробках

27.6. Передача позначки в підземні вироблення

27.7. Геодезичне обґрунтування в підземних виробках

27.8. Геодезичні роботи при щитовій проходці

27.9. Геодезичні розливочні роботи при підземному будівництві

Глава 28. Геодезичне забезпечення будівництва ліній електропередач, зв'язку я магістральних трубопроводів........... 435

28.1. Повітряні лінії електропередач і зв'язку......... 435

28.2. Магістральні трубопроводи ............. 438

Глава 29. Виконавчі зйомки ............... 440

29.1. Призначення й методи виконавчих зйомок....... 440

29.2. Виконавчі зйомки в будівництві.......... 441

29.3. Складання виконавчих генеральних планів...... 448

Глава 30. Організація інженерно-геодезичних робіт. Техніка безпеки..... 449

З0.1 Організація геодезичних робіт у будівництві...... 449

30.2. Ліцензування геодезичних робіт........... 451

30.3. Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах..... 453

30.4. Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт........... 455

Список літератури..................... 459

Зміст ........................ 460

Навчальне видання

Клюшин Євгеній Борисович, Кисельов Михайло Іванович, Михелев Давид Шаєвич, Фельдман Біллів Данилович

ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

Редактор Л. А. Савина Художній редактор Ю. Э. Іванова Технічний редактор Л. А. Овчинникова Коректор Б. А. Жилкина Оператор В. Н. Новосьолова Комп'ютерна верстка Н. С. Михайлова

ЛР № 010146 від 25.12.96. Изд. № НП-29.

Поду, до друку 25.04.01.

Формат 60 х 88VIе- Бум. газета. Гарнітура «Таймі».

Печатка офсетна. Обсяг 28,42 усл. печ. л.,

28,42 уел кр -отт., 28,74 уч. взд. л. Тираж 10000 экз.

Зак. № А-208

1~УП «Видавництво «Вища школа», 127994, Москва. ГСП-4, Неголовна вул., буд. 29/14.

Факс: 200-03-01, 200-06-87

Набрано на персональних комп'ютерах видавництва

Видрукувано в ГУП ПІК «Идел-Пресс» 420066, м.Казань, вул. Декабристів, д 2.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:13822 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14242 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9754 Грунты и основания гидротехнических сооружений