Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Служби ремонту свердловин

Поточний i капiтальний ремонт нафтогазовидобувнi пiдприємства здiйснюють господарським i пiдрядним способами. У випадку господарського способу ремонт здiйснюють НГВП силами вiдповiдно бригад поточного ремонту свердловин спецiалiзованих цехiв поточного ремонту свердловин (ЦПотРС) або цехiв поточного i капiтального ремонту свердловин (ЦПКРС), а також бригад капiтального ремонту цехів капітального ремонту свердловин (ЦКРС).

Пiдрядним способом може здiйснюватися капiтальний ремонт бригадами КРС, які входять до складу управлiння пiдвищення нафтовiддачi пластiв i капiтального ремонту свердловин (УПНП i КРС), яке може бути пiдпорядковане АТ. У зарубіжній практиці різні види ремонтних та інших робіт виконують окремі незалежні фірми підрядним способом.

Роботи з поточного i капiтального пiдземних ремонтів свердловин сьогодні, в основному, виконує цех пiдземного i капiтального ремонту свердловин (ЦПКРС), який входить до складу бази виробничого обслуговування (БВО) пiдприємства. ЦПКРС, як правило, має технологiчну, виробничо-диспетчерську, економiчну, геологiчну i ремонтно-механiчну служби (рис. 1.1).

Виробничо-диспетчерськiй службi пiдпорядковуються:

  1. дiльниця пiдземного ремонту свердловин;

  2. дiльниця капiтального ремонту свердловин i їх освоєння;

  3. пiдготовча бригада, яка готовить свердловини до пiдземного i капiтального ремонтiв (з ланками по приготуванню розчину, по забезпеченню iнструментом i устаткуванням, по монтажу i демонтажу устаткування, по глушiнню свердловин, по депарафiнiзацiї труб, штанг i свердловин);

  4. бригада iнструментального майданчика, що займається ремонтом i прокатом устаткування, iнструменту i т.п.

Дiльниці пiдземного і капітального ремонту свердловин складаються iз бригад відповідно пiдземного і капітального ремонту.

Кiлькiсний i квалiфiкацiйний склад бригад з поточного i капiтального ремонтів свердловин залежить вiд виду виконуваних ними ремонтiв, категорiї складностi ремонтiв i режиму роботи бригади (змiнностi роботи).

Бригада поточного ремонту має декiлька вахт. Кожна вахта складається iз трьох чоловiк (табл. 1.1): двох операторiв (IV i V чи VI розрядiв) i машинiста-водiя пiднімача (V чи VI розряду, при цьому VI розряд вiдповiдає II категорiї складностi ремонту). Під час роботи з 114-мм НКТ i в процесі встановлення за палець вежі вручну труб усiх дiаметрiв, у ході ремонту вiдцентровонасосних i морських свердловин до складу кожної вахти вводиться додатково оператор (IV розряду). У процесi роботи бiля гирла свердловини знаходяться оператор i помiчник оператора, а бiля самохiдного агрегата – машинiст (вiд автотранспортного підприємства).

 

[image]

Рис 1.1 – Структура ЦПКРС

Таблиця 1.1 – Кількісний і кваліфікаційний склад бригади поточного ремонту свердловин

Категорія

складності поточного

ремонту

Професії і розряди

Оператор з підземного ремонту свердловин

Машиніст піднімача

VI-й розряд

V-й розряд

IV-й розряд

VI-й розряд

V-й розряд

Всього

в одну зміну

І

-

1

1

-

1

3

ІІ

1

-

1

1

-

3

Примітки. 1. У процесі піднімання із складанням на поміст та опускання із помосту 114-мм насосно-компресорних труб, а також у процесі встановлення за палець вручну труб усіх діаметрів додатково вводиться до складу кожної зміни один оператор IV-го розряду. 2. У ході ремонту свердловин, що обладнані зануреними електронасосами, а також свердловин, що знаходяться на морських основах, до складу кожної зміни вводиться додатково оператор IV-го розряду. 3. У процесі очищення піщаних пробок, а також під час відтартування рідини 168-мм желонкою із складу кожної зміни виводиться оператор IV-го розряду (окрім свердловин, що знаходяться на морських основах).

 

Бригада капiтального ремонту свердловин також складається iз декiлькох вахт, а кожна вахта – із трьох чоловiк (табл. 1.2.): бурильника (V чи VI розряду), помiчника бурильника (III чи IV розряду) i машинiста-водiя пересувного пiднімача (V чи VI розряду, при цьому вищий розряд вiдповiдає II категорiї складностi ремонту). Для роботи з використанням бурильних, а також 102-мм насосно-компресорних труб у кожну вахту додатково вводиться один помiчник бурильника (III розряду). Кiлькiсть членiв бригади КРС (вiд 3 до 5) та квалiфiкацiйний розряд встановлюють у залежностi вiд категорiї ремонту, вiд застосування пересувного пiднімача або бурового верстата, вiд дiаметра застосовуваних труб, вiд видiв та iнших особливостей виконуваних робiт. Ремонтнi роботи виконують бурильник та його помiчники.

На чолi кожної бригади по ремонту свердловин стоїть майстер, який керує усiма роботами i органiзовує роботу. Роботою усiх бригад поточного ремонту i капiтального ремонту керують старшi майстри.

Бригада по ремонту виконує роботу на прилеглiй до свердловини територiї, яку називають робочою зоною. У цiй зонi розмiщенi свердловина, устаткування, споруди i комунiкацiї, що необхiднi для здiйснення ремонту. Частина робочої зони (навколо гирла свердловини), де постiйно чи перiодично знаходяться робiтники, що виконують ремонт свердловини, називається робочим мiсцем. Органiзацiя працi робочих бригад з ремонту свердловин здiйснюється у вiдповiдностi з типовими проектами органiзацiї типових мiсць у ході ремонту свердловин. Навчання робiтникiв проводиться iнструкторськими бригадами нормативно-дослiдної станцiї по iнструктивних картах. У результаті здiйснення виробничого iнструктажу і навчання робiтникiв бригад з ремонту свердловин забезпечується покращення органiзацiї працi на робочих мiсцях, ефективніше використання механiзмiв та iнструменту, скорочення термiнiв виконання робiт та усунення браку в роботi.

 

Таблиця 1.2 – Кількісний і кваліфікаційний склад бригад капітального ремонту свердловин

Склад бригади

Розряд

Свердловина І категорії

Свердловина ІІ категорії

з пересувного

піднімача

із верстата

з пересувного

піднімача

із верстата

штанги і НКТ до 102 мм

бурильні труби і НКТ

114 мм

штанги і НКТ до 102 мм

бурильні труби і НКТ

114 мм

штанги і НКТ до 102 мм

у разі складних ремонтів; штанги і НКТ до 102 мм

бурильні труби і НКТ 114 мм і в разі складних ремонтів

у разі склад-них ремонтів

Бурильник

6

-

-

-

-

1

1

1

1

-//-

5

1

1

1

1

-

-

-

-

Помічник бурильника

4

-

-

1

1

1

1

1

1

-//-

3

1

2

1

2

-

-

1

2

Машиніст (водій піднімача)

6

-

-

-

-

1

1

1

-

-//-

5

1

1

-

-

-

-

-

-

Дизеліст (моторист)

4

-

-

1

1

-

-

-

1

Всього

 

3

4

4

5

3

3

4

5

Під час підземного ремонту свердловин, поки що, багато робіт виконуються вручну за допомогою ручних засобів праці (відсутні які-небудь механізми, механізовані інструменти і джерела енергії) або без них. Тому надзвичайно актуальним є питання механізації та автоматизації виробничих процесів (основних і допоміжних).

У залежності від характеру участі робітника у виконанні робіт виробничі процеси прийнято розділяти на такі групи: ручні, ручні механізовані, машинно-ручні, машинні, автоматизовані і апаратурні. Ручним процесам характерна відсутність яких-небудь механізмів, механізованого інструменту та джерел енергії. Їх виконують робітники за допомогою ручних засобів праці або без них (наприклад, згвинчування труб шарнірним ключем). Ручні механізовані процеси на відміну від ручних виконують із застосуванням механізованого ручного інструменту за наявності джерела енергії (наприклад, свердління отвору ручною дреллю – ручний процес, а електродреллю – механізований). Машинно-ручні процеси здійснюються за допомогою машин, причому робочий орган машини як предмет праці переміщається вручну з прикладанням зусиль (наприклад, опускання труби у свердловину). Машинні процеси здійснюються машиною, робочим органом якої керує робітник без прикладання фізичних зусиль, при цьому допоміжні операції можуть виконуватися вручну або з частковою механізацією (наприклад, піднімання труби із свердловини піднімальним механізмом). Автоматизовані виробничі процеси – це такі процеси, за яких основні роботи автоматизовано повністю, а допоміжні – повністю або частково. Функції робітника зводяться до спостереження та контролю за роботою машин-автоматів, завантаження сировини і вивантаження готової продукції (наприклад, спуско-піднімальні операції за допомогою автомата АСП). Апаратурні процеси відбуваються в апаратах, сепараторах, печах і т.д., де під діянням тепла, тиску, електричної чи хімічної енергії предмет праці змінюється якісно. У задачу робітника входять спостереження і контроль за параметрами технологічного режиму (наприклад, процес утворення пінокислотного розчину в аераторі).

Для виконання ремонтних робiт за бригадою закрiплюються: а) необхiдний iнструмент, матерiали; б) засоби малої механiзацiї; в) iнвентар i засоби органiзацiйного оснащення (побутовий вагончик, бачок для питної води i т.i.); г) засоби iндивiдуального захисту з технiки безпеки; ґ) протипожежний iнвентар.

Бригада забезпечується засобами індивідуального захисту з техніки безпеки, а саме: 1) захисною каскою з підшлемником (на кожного члена бригади); 2) запобіжними поясами; 3) діелектричними рукавицями; 4) діелектричною підставкою; 5) захисними окулярами; 6) медичною аптечкою; 7) фільтрувальним протигазом (на кожного члена бригади в умовах виділення сірководню); 8) плакатами з техніки безпеки.

Протипожежний інвентар містить у собі: 1) вуглекислий вогнегасник; 2) ящик з піском; 3) лом; 4) сокиру; 5) гак; 6) рискаль і шуфлю; 7) повстину.

Санітарно-гігієнічні вимоги і вимоги техніки безпеки виконуються шляхом забезпечення бригад спецодягом і спецвзуттям за затвердженими нормами.

Допомiжнi роботи i роботи з транспортування устаткування виконує бригада по пiдготовцi свердловин до ремонту. Кiлькiсний склад таких бригад рiзний на рiзних пiдприємствах i залежить вiд обсягiв робiт, умов роботи i характеристики територiї, на якiй розмiщенi свердловини. Пiдготовчу бригаду очолює старший майстер по складних роботах, який має двох заступникiв – майстрiв по пiдготовцi свердловин відповідно до пiдземного i капiтального ремонтiв. Бригади складаються iз операторiв та помiчникiв операторiв по пiдготовцi свердловин до пiдземного i капiтального ремонтiв, вишкомонтажникiв та пiдмогових робiтникiв. Для пiдготовки свердловин до поточного i капiтальних ремонтiв кiлькiсть робiтникiв по пiдготовцi повинна практично становити близько 30% від кiлькості робiтникiв основних бригад з поточного i капiтального ремонтів свердловин. Як показують розрахунки і досвід, на п`ять основних бригад слід мати одну пiдготовчу бригаду.

Бригада iнструментального майданчика очолюється завiдувачем i складається із чергових робiтникiв, а також слюсарiв-iнструментальникiв, слюсарiв по турбобурах, бурильникiв капiтального ремонту свердловин, мийникiв спецодягу та пiдмогових робiтникiв.

Ремонт i модернiзацiю всiх видiв устаткування здiйснює база виробничого обслуговування (БВО) на самому пiдприємствi, яка для цiєї мети має цех експлуатацiйного устаткування i прокатний цех електроустаткування та електропостачання. БВО здiйснює прокат механiчного i енергетичного нафтогазопромислового устаткування, iнструменту, пiдтримує його у роботопридатному станi, веде облiк наявностi, руху та технiчного стану устаткування, iнструменту, забезпечує необхiдними запасними частинами тощо.

УПНП i КРС містить у собі цехи по пiдвищенню нафтовiддачi i КРС, прокатно-ремонтнi цехи труб i турбобурiв, устаткування та iнструменту, електроустаткування i контрольно-вимiрювальних приладiв, науково-дослiдну лабораторiю (НДЛ), будiвельну дiльницю та апарат управлiння.

У разі використання спецiального технологiчного транспорту під час ремонту залучаються вiдповiднi бригади управлiння технологiчного транспорту (УТТ). Промислово-геофiзичнi дослiдження, прострiлювальнi i вибуховi роботи у свердловинах виконують промислово-геофiзичнi підприємства. Гiдродинамiчнi та iншi дослiдження здiйснює бригада цеху науково-дослiдних i промислових робiт (ЦНДПР) НГВП чи науково-дослiдна лабораторiя (НДЛ) УПНП i КРС.

У НГВП (чи ГВП) при технологiчному виробничому вiддiлi з видобування нафти (газу) створюється технологiчна група з облiку, аналiзу i контролю роботи свердловинного експлуатацiйного устаткування, роботи бригад ПотРС, планування робiт по ПотРС, контролю за правильнiстю пiдбирання типорозмiру експлуатацiйного устаткування свердловини. У вiддiлi розробки чи в геологiчному вiддiлi НГВП (чи ГВП) створюється служба КРС, завданням якої є планування об`ємiв геолого-технiчних заходiв (ГТЗ), а також контроль за дотримуванням технологiї та об`ємiв робiт з КРС. У АТ створюється постiйно дiюча комiсiя або відділ, який здiйснює контроль за дотримуванням технологiї проведення КРС і вірогідністю облiку виконання робiт з КРС, а також планування процесiв ремонту. На ці служби ремонту покладено функції пiдтримування свердловин у станi постійної роботи, а також проведення робiт iз збiльшення продуктивностi (приймальностi) свердловин та з пiдвищення нафтогазовилучення із пластiв.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15856 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14915 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10316 Грунты и основания гидротехнических сооружений