Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин

Аналiз показує, що 80 – 90% недобору нафти i газу пов`язано з проведенням ремонтiв. Тому з метою зменшення поточних втрат видобутку нафти i газу (чи закачування витiснювального агента) по свердловинах необхiдно:

1) пiдвищувати тривалiсть мiжремонтного перiоду;

2) скорочувати тривалiсть простоювань;

3) дотримуватись прiоритетної черговостi ремонтiв конкретних свердловин.

Пiдвищення тривалостi мiжремонтного перiоду можна забезпечити як на стадiях проектування i здiйснення експлуатацiї свердловин шляхом застосування надiйного устаткування i належної його експлуатацiї, так i на стадiї ремонту високоякiсним його виконанням.

Доповнення коефiцiєнта експлуатацiї до одиницi характеризує вiдносну тривалiсть простоїв свердловин. Тривалiсть простоїв свердловини через ремонт визначається:

1) тривалiстю виконання самого ремонту;

2) очікуванням на прибуття ремонтної бригади.

Тривалiсть виконання ремонтiв скорочується, по-перше, iз збiльшенням змiнностi роботи ремонтних бригад (в одну, двi чи три змiни), по-друге, iз зменшенням тривалості рiзних непередбачених простоювань, що зумовленi незадовiльною органiзацiєю робiт (несвоєчасна пiдготовка або вiдсутнiсть устаткування чи матерiалiв, невиходи членiв ремонтної бригади на роботу тощо).

Коефiцiєнт змiнностi роботи бригад з ремонту свердловин визначається за формулою:

[image], (1.10)

де Ni – кількість бригад, якi працюють відповідно в одну, двi i три змiни; Ci – кількість змiн (одна, двi i три змiни); i=1;2;3. Коефiцiєнт змiнностi характеризує також кількість змiн використання устаткування протягом доби. Пiдвищення коефiцiєнта змiнностi дає змогу з використанням одного i того ж устаткування й агрегатiв виконати бiльший обсяг робiт. Пiдвищення коефiцiєнта змiнностi роботи спецiальних агрегатiв i технологiчного транспорту в ході ремонту свердловин зростає з пiдвищенням змiнностi роботи бригад.

Цілодобова робота дає змогу зменшити витрати на використання устаткування, скоротити тривалiсть ремонту, уникнути необхiдності пiдняття iнструменту i перекриття свердловини пiсля закiнчення денної роботи. Разом з тим слiд пам`ятати, що ефективнiсть нiчних робiт є дещо нижчою від денних (приблизно на 10%), а окремi роботи (наприклад, очiкування тужавіння цементного розчину) можна приурочити до нiчного часу.

 

Задача 1.4. Визначити коефіцієнт змінності роботи бригад з ремонту свердловин у цеху підземного і капітального ремонту свердловин. Відомо: загальна кількість бригад становить 9 одиниць; в одну, дві і три зміни працюють відповідно 2,3 і 4 бригади.

Розв‘язування: Коефіцієнт змінності роботи бригад з ремонту свердловин Кзм = (2×1+3Ч2+4Ч3)/(2+3+4) = 2,22.

 

Очікування на прибуття ремонтної бригади на свердловину зумовлено випадковим характером виходу iз ладу окремих свердловин. Iнакше ремонтна бригада буде простоювати, очiкуючи моменту виходу iз ладу свердловини. Тут доцiльним є застосування методiв математичної статистики i теорiї масового обслуговування для визначення оптимальної кiлькостi ремонтних бригад iз умови повної зайнятостi працiвникiв, мiнiмуму часу на очiкування прибуття бригади на свердловину та втрат у видобутку нафти i газу. Пiдвищення ефективностi виробництва для працiвникiв служб з ремонту свердловин означає максимальне скорочування простоїв свердловин та найбiльшу продуктивнiсть кожної з них. Досягнути повної лiквiдацiї простоювань свердловин в очiкуваннi ремонту практично неможливо, але їх максимальне скорочення є резервом пiдвищення ефективностi експлуатації свердловин.

Основним критерiєм встановлення черговостi ремонтiв конкретних свердловин беруть максимально можливий видобуток нафти (газу) за час ремонту свердловин, що простоюють. Звiдси в першу чергу ремонтують свердловини з бiльшим дебiтом. У процесі визначення черговостi ремонтiв (як розвиток цього критерiю) пріоритет можна надавати тiй свердловинi, яка характеризується бiльшим дебiтом i коротшою вiдстанню до неї вiд попереднього мiсцезнаходження ремонтної бригади. Доцільно також враховувати наявність дорожних перешкод під час транспортування устаткування і т. ін. Є й iнший пiдхiд, який враховує також дебіт після ремонту, коли за показник пріоритету беруть величину:

[image], (1.11)

де q0, q – початковий дебіт по нафті (газу) після поточного ремонту і поточний дебіт перед ремонтом; tp – час ремонту свердловини. Першою повинна ремонтуватися свердловина, у якої цей показник є більшим.

Звiдси, параметрами для оцiнки ефективностi пiдземного ремонту свердловин можна вважати:

1) час знаходження свердловини в очiкуваннi ремонту;

2) час перебування свердловини в ремонтi;

3) мiжремонтний перiод;

4) накопичений видобуток рiдини (нафти) чи газу за мiжремонтний перiод (це важливо для насосних свердловин);

5) ступiнь вiдповiдностi дебiту свердловини пiсля ремонту режимному (заданому) дебiтові.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений