Menu

Розподіл свердловин за групами ремонтів

Маючи рівняння зміни дебіту в часі, розподіляємо всі механізовані свердловини за термінами проведення поточних ремонтів на дві групи:

  1. свердловини, які економічно доцільно ремонтувати тільки після повного зносу насоса;

  2. свердловини, на яких економічно доцільно проводити планово-попереджувальні ремонти.

Розподіл працюючих свердловин на групи здійснюємо шляхом порівняння їх початкового дебіту в разі повністю справного насоса qo з дебітом нафти qomin, нижче якого подальша експлуатація свердловин є економічно недоцільна, тобто за умов

  1. qo £ qomin – рекомендується ремонтувати свердловину після повного зносу насоса (перша група);

  2. qo > qomin – рекомендується здійснювати планово-попереджувальний ремонт (друга група).

Для визначення qomin використовуємо умову економічної доцільності, яку можна записати у вигляді (рис. 1.8):

С1(Q1 – DQ) – Вр ³ 0, (1.66)

де С1 – собівартість видобування 1 т нафти; Q1 – об’єм видобутку нафти за міжремонтний період tп (реальний насос); DQ = Q2 – Q1; Q2 – потенціальний видобуток нафти за міжремонтний період tп та період ремонту τ за умови, що дебіт нафти qo не знижувався в часі (ідеальний насос); Вр – вартість одного поточного ремонту.

Величини Q1 i Q2 визначаємо так:

[image] (1.67)

Тоді маємо:

[image] (1.68)

звідки

[image] (1.69)

У знаменнику можна нехтувати трьома останніми членами, чим забезпечимо деякий розрахунковий запас. Тоді, підставивши Вр = Вτ, одержуємо

[image], (1.70)

де В – вартість одної доби ремонту свердловини.

Так як практично завжди добуток aτ £ 0,1, то можна записати

[image] (1.71)

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4406 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7571 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4515 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Класифікація фізичних властивостей гірсь…

Число фізичних властивостей гірських порід, що проявляються у взаємодії з іншими об’єктами і явищами матеріального світу, може бути як завгодно великим. Однак, для практики гірничої справи важливими є лише ті...

25-09-2011 Просмотров:9819 Механіка гірських порід

Блоки, картеры и головки цилиндров

Блок цилиндров и картер у большинства современных автомобильных и тракторных двигателей выполняют в совместной отливке из чугуна или алюминиевого сплава. Совместная отливка блока цилиндров и верхней половины картера дает возможность при...

25-08-2013 Просмотров:3682 Основы конструирования автотракторных двигателей

Вирішення завдань по картах і планах з г…

Визначення крутості ухилу. Крутизна ухилу характеризується кутом нахилу ν, що утворює лінія місцевості, наприклад АВ, з горизонтальною площиною Р (рис. 4.6). Із прямокутного трикутника АВВ’ виходить: tg ν...

30-05-2011 Просмотров:11411 Інженерна геодезія