Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Призначення й організація розбивочных робіт

Розбивочні роботи є одним з основних видів інженерно-геодезичної діяльності. Виконують їх для визначення на місцевості планового й висотного положення характерних точок і площин споруджуваного споруди відповідно до робочих креслень проекту.

Проект споруди становлять на топографічних планах великих масштабів. Визначають розташування проектованого споруди щодо навколишніх предметів і сторін світла. Крім того, топографічний план визначає загально геодезичну систему координат, що задає положення характерних точок проектованого споруди щодо цієї системи.

Розбивочні роботи діаметрально протилежні знімальними. При зйомці на підставі натурних вимірів визначають координати точок щодо пунктів опорної мережі. Точність цих вимірів залежить від масштабу зйомки. При розбивці ж, навпаки, по координатах, зазначеним у проекті, знаходять на місцевості положення точок споруди із заздалегідь заданою точністю. При розбивочних роботах кути, відстані й перевищення не вимірюють, а відкладають на місцевості. У цьому основна особливість розбивочних робіт.

Компонування споруди визначається його геометрією, що, у свою чергу, задається осями. Щодо осей споруди в робочих кресленнях указують місце розташування всіх елементів споруди.

У нормативних документах існує поняття розбивочної осі. На практиці ж розрізняють головні, основні, проміжні або детальні осі.

Головними осями лінійних споруд (доріг, каналів, гребель, мостів і т.п.) служать поздовжні осі цих споруд . У промисловому й цивільному будівництві як головні осі приймають осі симетрії будинків (рис. 15.1).

Основними називають осі, що визначають форму й габарити будинків і споруд.

 

[image]

Рис. 15.1- Головні осі будинку

Проміжні або детальні осі - це осі окремих елементів будинків, споруд.

На будівельних кресленнях осі проводять штрих пунктирними лініями й позначають цифрами або буквами в кружках. Для позначення поздовжніх осей служать арабські цифри, а для поперечних осей - прописні букви російського алфавіту, за винятком букв 3, И, О, X, Ы, Ъ, Ь. Осі позначають ліворуч праворуч і знизу нагору.

Зазначені в проекті споруди координати, кути, відстані й перевищення називають проектними.

Висоти площин й окремих точок проекту задають від умовної поверхні. У будинках за умовну поверхню (нульову оцінку) приймають рівень «чистої підлоги» першого поверху. Висоти щодо нульової позначки позначають у такий спосіб: нагору -з знаком «плюс», униз - зі знаком «мінус».

Для кожного споруди умовна поверхня відповідає певній абсолютній оцінці, що вказується в проекті.

При проектуванні будинків, споруд й їхніх елементів, будівельних конструкцій користуються модульною системою координації розмірів у будівництві (МКРС). МКРС передбачає в основному застосування прямокутної модульної просторової системи. Модуль - умовна одиниця виміру, застосовуваний для координації розмірів будинків і споруд, будівельних конструкцій і т.п. Основний модуль, рівний 10мм, позначаються М. Більші модулі (мультимодулі), позначувані 60М, ЗОМ, 15М, ..., ЗМ, відповідно рівні 6000, 3000, 1500, ..., 300мм, а більше дрібні - дробові модулі (субмодулі) рівні 50, 20, ..., 1мм.

Весь процес розбивки споруди визначається загальним геодезичним правилом переходу від загального до частки. Розбивка головних й основних осей визначає положення всього споруди на місцевості, тобто його розміри й орієнтування щодо сторін світла й існуючих контурів місцевості. Детальна ж розбивка визначає взаємне положення окремих елементів і конструкцій споруди.

Розбивочні роботи - це комплексний взаємозалежний процес, що є невід'ємною частиною будівельно-монтажного виробництва. Тому організація й технологія розбивочних робіт цілком залежить від етапів будівництва.

У підготовчий період на місцевості будують планову И висотну геодезичну розбивочну основу відповідної точності, визначають координати й позначки пунктів цієї основи.

Потім виробляється геодезична підготовка проекту для перенесення його в натуру.

Безпосередню розбивку споруд виконують у три етапи. На першому етапі роблять основні розбивочні роботи. За даними прив'язки від пунктів геодезичної основи знаходять на місцевості положення головних або основних розливочних осей і закріплюють їх.

На другому етапі, починаючи зі зведення фундаментів, проводять детальну будівельну розбивку споруд. Від закріплених точок головних й основних осей розбивають поздовжні й поперечні осі окремих будівельних елементів і частин споруди, одночасно визначаючи рівень проектних висот.

Детальна розбивка виробляється значно точніше, ніж розбивка головних осей, оскільки вона визначає взаємне розташування елементів споруди, а розбивка головних осей - лише загальне положення споруди і його орієнтування.

Якщо головні осі можуть бути визначені на місцевості із середньої квадратичною помилкою 3 - 5 см, а іноді й грубіше, те детальні осі розбивають із середньої квадратичною помилкою 2 - 3 мм і точніше.

Третій етап полягає в розбивці технологічних осей устаткування. На цьому етапі потрібна найбільша точність (в окремих випадках - частки міліметра).

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:10041 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:12225 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:8133 Грунты и основания гидротехнических сооружений