Menu

Планування ремонтних робiт

Планування ремонтних робiт є частиною загального технiко-економiчного планування роботи пiдприємства. Воно охоплює ПотРС, КРС i лiквiдацiю свердловин та заходи з пiдвищення нафтогазовилучення.

Одиницею ремонтних робiт є свердловино-ремонт, що містить у собі пiдготовчий, основнi i завершальний комплекси робiт, якi передбаченi планом i виконуються на конкретнiй свердловинi вiд початку її приймання в ремонт до введення в експлуатацiю чи до фiзичної лiквiдацiї. Якщо пiсля закiнчення ремонтних робiт у процесi її освоєння виявиться необхiднiсть виконання додаткових робiт на свердловинi, то цi роботи вважаються продовженням цього ж ремонту, тобто є одним свердловино-ремонтом.

Планування починається iз розрахунку кількості ремонтів на плановий рiк i закiнчується графiком проведення ремонтiв. Необхiдно розрiзняти потрiбну кількість i можливу кількість ремонтiв. Потрiбна кількість ремонтiв визначається умовами розробки родовищ, технiкою i технологiєю експлуатацiї свердловин. Можлива кількість ремонтiв залежить вiд рiвня органiзацiї ремонтних робiт, застосовуваних для їх виконання технiки i технологiї, а також вiд економiчних факторiв.

Планування ПотРС на плановий рік здiйснюється на основi планових величин МРП та геолого–технічних заходів (ГТЗ) для виконання завдань з видобування нафти (газу), що реалiзуються шляхом оптимiзацiї технологiчних режимiв роботи свердловин і введенням свердловин iз бурiння та освоєння.

За 15 днiв до початку року на основi розрахункiв потрiбної i можливої кількості ремонтiв НГВП (чи ГВП) встановлює для ЦПотРС плановий загальний фонд свердловин (з розподiлом за способами експлуатацiї i по мiсяцях), МРП (за способами експлуатацiї), кiлькiсть ремонтiв, чисельнiсть (кiлькiсть) бригад ПотРС i їх змiннiсть, норматив простоювань свердловин в очікуваннi ремонту i в ПотРС, норматив недобору нафти i газу через простоювання свердловин, кошторис витрат на ПотРС.

ЦПотРС визначає кiлькiсть бригад ПотРС, кiлькiсть свердловин, якi обслуговуються (з розподiлом за способами експлуатацiї), кiлькiсть ремонтiв, нормативи простоювань свердловин, нормативи недобору нафти i газу iз-за простоювань, нормативи на МРП по цехах видобування нафти i газу (ЦВНГ), чисельнiсть i фонд зарплати, транспортнi витрати i лiмiт матерiальних витрат.

Перед початком кожного мiсяця i протягом нього здiйснюється короткотривале планування.

Планування КРС i операцiй з пiдвищення нафтогазовилучення із пластiв (ОПНП) здiйснюються на основi ГТЗ для виконання завдань з видобутку нафти (газу) і заходiв з охорони природних ресурсiв та надр, а також на основі кiлькiсного аналiзу виходу iз ладу елементiв конструкцiй свердловин i аварiй у свердловинах із свердловинним експлуатацiйним устаткуванням та дослiдними приладами.

У вереснi перед плановим роком НГВП (чи ГВП) складає замовлення на проведення КРС i ОПНП та передає їх в АТ. У замовленнi вказується планова кiлькiсть ремонтiв за номенклатурою, очiкуваний прирiст видобутку нафти i газу, об'ємів закачування води та обмеження об`ємiв попутно видобувної води.

НГВП (чи ГВП) до 15 жовтня у свої цехи подає розрахунки об`ємiв робiт, якi визначаються, виходячи iз кiлькостi бригад, їх змiнностi, очiкуваної продуктивностi i середньої досягнутої тривалостi одного ремонту за номенклатурою.

Вiддiли АТ до 15 листопада розробляють план пiдвищення нафтогазовилучення i КРС з вказуванням номенклатури ремонтів для НГВП (чи ГВП) iз поквартальним розподiлом.

До 20 числа мiсяця, що передує плановому мiсяцю, НГВП (чи ГВП) та ЦПКРС спiльно складають мiсячний план-графiк робiт по КРС, де вказуються номери свердловин, вид i категорiя ремонтiв, ефективнiсть вiд здійснення ремонтних робiт, перелiк необхiдного устаткування i т. iнш.

До 10 числа наступного (пiсля звiтного) мiсяця ЦПКРС та НГВП (чи ГВП) подають звiт у АТ.

Затвердженi на рiк з поквартальним розподiлом показники, а також наявний до початку кожного мiсяця перелiк свердловин, якi потребують поточних і капітальних ремонтiв, i їх черговiсть є основою для складання або проектування встановленого на початку року мiсячного плану поточних і капітальних ремонтiв, що затверджується не пiзнiше 30-го числа попереднього мiсяця.

Мiсячний план ПотРС реалiзується через оперативнi графiки роботи бригад поточного ремонту. Оперативний графiк проведення ПотРС складається щотижнево на технiчнiй нарадi в присутності начальника центральної iнженерно-технологiчної служби (ЦIТС) за участю представникiв цеху видобування нафти і газу (ЦВНГ), ЦПотРС i пiдроздiлiв, якi здiйснюють ремонт насосiв, штанг i НКТ. У графiк заносяться свердловини iз мiсячного плану на виконання ГТЗ та свердловини, в яких вийшло з ладу свердловинне устаткування i якi знаходяться в очiкуваннi введення пiсля бурiння i освоєння. Протягом планового тижня в графiк можуть вноситися змiни, виходячи iз прiоритету обслуговування i поточних аварiйних зупинок.

На кожну свердловину, номер якої занесено в оперативний графiк, ЦПотРС (ЦПКРС) складає наряд на поточний ремонт.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4406 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7571 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4515 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Пирокластические пласты

Пирокластические пласты вулканического происхождения состоят из обломков, имеющих размер от долей сантиметра до нескольких метров. Некоторые обломки состоят из вулканического стекла, образовавшегося из выброшенных в воздух и мгновенно остывших или...

14-10-2010 Просмотров:5006 Геологическое картирование, структурная геология

1.5. «Район и страна»: география В.П. Се…

Книга В.П. Семенова-Тян-Шанского «Район и страна» с трудом поддается жанровой характеристике. Это многогранный заключительный труд, подводящий итоги научной деятельности и указывающий, наконец, что же есть география. Для нас эта книга...

03-03-2011 Просмотров:7958 Комплексные географические характеристики

Передача відмітки в підземні вироблення

Вихідними для передачі відмітки в підземні вироблення є репери нівелювання III класу, закріплені на поверхні й на шахтній площадці. Для передачі позначки до копра кріплять сталеву прокомпаровану рулетку нульовим кінцем униз...

30-05-2011 Просмотров:4458 Інженерна геодезія