Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Планування ремонтних робiт

Планування ремонтних робiт є частиною загального технiко-економiчного планування роботи пiдприємства. Воно охоплює ПотРС, КРС i лiквiдацiю свердловин та заходи з пiдвищення нафтогазовилучення.

Одиницею ремонтних робiт є свердловино-ремонт, що містить у собі пiдготовчий, основнi i завершальний комплекси робiт, якi передбаченi планом i виконуються на конкретнiй свердловинi вiд початку її приймання в ремонт до введення в експлуатацiю чи до фiзичної лiквiдацiї. Якщо пiсля закiнчення ремонтних робiт у процесi її освоєння виявиться необхiднiсть виконання додаткових робiт на свердловинi, то цi роботи вважаються продовженням цього ж ремонту, тобто є одним свердловино-ремонтом.

Планування починається iз розрахунку кількості ремонтів на плановий рiк i закiнчується графiком проведення ремонтiв. Необхiдно розрiзняти потрiбну кількість i можливу кількість ремонтiв. Потрiбна кількість ремонтiв визначається умовами розробки родовищ, технiкою i технологiєю експлуатацiї свердловин. Можлива кількість ремонтiв залежить вiд рiвня органiзацiї ремонтних робiт, застосовуваних для їх виконання технiки i технологiї, а також вiд економiчних факторiв.

Планування ПотРС на плановий рік здiйснюється на основi планових величин МРП та геолого–технічних заходів (ГТЗ) для виконання завдань з видобування нафти (газу), що реалiзуються шляхом оптимiзацiї технологiчних режимiв роботи свердловин і введенням свердловин iз бурiння та освоєння.

За 15 днiв до початку року на основi розрахункiв потрiбної i можливої кількості ремонтiв НГВП (чи ГВП) встановлює для ЦПотРС плановий загальний фонд свердловин (з розподiлом за способами експлуатацiї i по мiсяцях), МРП (за способами експлуатацiї), кiлькiсть ремонтiв, чисельнiсть (кiлькiсть) бригад ПотРС i їх змiннiсть, норматив простоювань свердловин в очікуваннi ремонту i в ПотРС, норматив недобору нафти i газу через простоювання свердловин, кошторис витрат на ПотРС.

ЦПотРС визначає кiлькiсть бригад ПотРС, кiлькiсть свердловин, якi обслуговуються (з розподiлом за способами експлуатацiї), кiлькiсть ремонтiв, нормативи простоювань свердловин, нормативи недобору нафти i газу iз-за простоювань, нормативи на МРП по цехах видобування нафти i газу (ЦВНГ), чисельнiсть i фонд зарплати, транспортнi витрати i лiмiт матерiальних витрат.

Перед початком кожного мiсяця i протягом нього здiйснюється короткотривале планування.

Планування КРС i операцiй з пiдвищення нафтогазовилучення із пластiв (ОПНП) здiйснюються на основi ГТЗ для виконання завдань з видобутку нафти (газу) і заходiв з охорони природних ресурсiв та надр, а також на основі кiлькiсного аналiзу виходу iз ладу елементiв конструкцiй свердловин i аварiй у свердловинах із свердловинним експлуатацiйним устаткуванням та дослiдними приладами.

У вереснi перед плановим роком НГВП (чи ГВП) складає замовлення на проведення КРС i ОПНП та передає їх в АТ. У замовленнi вказується планова кiлькiсть ремонтiв за номенклатурою, очiкуваний прирiст видобутку нафти i газу, об'ємів закачування води та обмеження об`ємiв попутно видобувної води.

НГВП (чи ГВП) до 15 жовтня у свої цехи подає розрахунки об`ємiв робiт, якi визначаються, виходячи iз кiлькостi бригад, їх змiнностi, очiкуваної продуктивностi i середньої досягнутої тривалостi одного ремонту за номенклатурою.

Вiддiли АТ до 15 листопада розробляють план пiдвищення нафтогазовилучення i КРС з вказуванням номенклатури ремонтів для НГВП (чи ГВП) iз поквартальним розподiлом.

До 20 числа мiсяця, що передує плановому мiсяцю, НГВП (чи ГВП) та ЦПКРС спiльно складають мiсячний план-графiк робiт по КРС, де вказуються номери свердловин, вид i категорiя ремонтiв, ефективнiсть вiд здійснення ремонтних робiт, перелiк необхiдного устаткування i т. iнш.

До 10 числа наступного (пiсля звiтного) мiсяця ЦПКРС та НГВП (чи ГВП) подають звiт у АТ.

Затвердженi на рiк з поквартальним розподiлом показники, а також наявний до початку кожного мiсяця перелiк свердловин, якi потребують поточних і капітальних ремонтiв, i їх черговiсть є основою для складання або проектування встановленого на початку року мiсячного плану поточних і капітальних ремонтiв, що затверджується не пiзнiше 30-го числа попереднього мiсяця.

Мiсячний план ПотРС реалiзується через оперативнi графiки роботи бригад поточного ремонту. Оперативний графiк проведення ПотРС складається щотижнево на технiчнiй нарадi в присутності начальника центральної iнженерно-технологiчної служби (ЦIТС) за участю представникiв цеху видобування нафти і газу (ЦВНГ), ЦПотРС i пiдроздiлiв, якi здiйснюють ремонт насосiв, штанг i НКТ. У графiк заносяться свердловини iз мiсячного плану на виконання ГТЗ та свердловини, в яких вийшло з ладу свердловинне устаткування i якi знаходяться в очiкуваннi введення пiсля бурiння i освоєння. Протягом планового тижня в графiк можуть вноситися змiни, виходячи iз прiоритету обслуговування i поточних аварiйних зупинок.

На кожну свердловину, номер якої занесено в оперативний графiк, ЦПотРС (ЦПКРС) складає наряд на поточний ремонт.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:10155 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:12275 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:8162 Грунты и основания гидротехнических сооружений