Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту

У підготовці свердловини до ремонту можна виділити три основні частини: допоміжні роботи; власне, підготовку свердловини до проведення запланованих робіт; підготовку устатковання, що використовується для ремонту.

Допомiжнi роботи – це роботи з пiдготовки труб до опускання у свердловину; пiдвішування (зняття) машинних ключiв; встановлення (зняття) різного устатковання (ротора, гiдравлiчного домкрата на гирлi свердловини, патрубка на колонi труб, хомута на експлуатацiйнiй колонi, противикидної засувки на гирлi свердловини перед перфорацiєю колони, вiдтягового ролика для скерування ходу талевого каната, автомата для скручування i розкручування труб, хрестової i перевiдної котушки на гирлi свердловини, гальмiвної стрiчки); монтажу (демонтажу) пересувного приймального помосту; підготовлення робочого майданчика i т.i.

Попереднi пiдмогово-допомiжнi роботи (навантажувально-розвантажувальнi, столярнi, слюсарнi i землянi роботи з пiдготовки свердловини до ремонту, сортування труб, накручування i вiдкручування муфт, кiлець i нiпелiв) не входять до функцiй бригад з ремонту. Цi роботи виконують спецiалiзовані бригади з пiдготовлення свердловин до ремонту.

До другої частини відносяться роботи, які пов’язані з глушінням свердловини і запобіганням її фонтануванню або яких-небудь проявів у процесі проведення робіт.

До третьої частини відносяться: встановлення або ремонт помосту; перевірка якорів; встановлення пересувного агрегату або лагодження стаціонарної вежі (ремонт підлоги і помосту, перевірка стану кронблока і вежі, змащування шківів, оснащення талевої системи, встановлення відтяжного ролика); підвішування ролика до пояса вежі при роботі на свердловинах, обладнаних ЕВН; розташування обладнання на робочому майданчику.

Крім того, до підготовчих робіт відносяться доставка до свердловини труб, насосних штанг, каната, талевого блока і піднімального гака; укладання труб і штанг у стелажі; райбування труб; кріплення муфт на трубах; а також роботи, пов’язані з дослідженням стану свердловини (визначення рівня рідини, місця розміщення пробки, глибини вибою і т. ін.).

Пiдготовчий комплекс у цілому можна роздiлити на такi групи робiт:

1) передислокацiя ремонтного устаткування;

2) планування територiї робочої зони;

3) глушiння свердловини;

4) пiдготовка ремонтного устатковання;

5) демонтаж гирлової арматури.

Для передислокацiї устаткування i переїзду ремонтної бригади складають план переїзду i карту нафтогазопромислових дорiг на необхiднiй дiлянцi. Майстер зобов’язаний перевiрити трасу перемiщення, у випадку необхiдностi пiдготувати дорогу i виставити знаки (вiхи). Схил траси повинен бути плавним, а боковий нахил не повинен перевищувати 10 градусiв.

Ланка із забезпечення устаткуванням та iнструментом виконує навантаження, розвантаження i транспортування НКТ, штанг, ШСН, ловильного та iншого iнструменту, дощок, колод i т.д.

Усi висувнi частини агрегатiв повиннi бути встановленi в транспортну позицiю i заштопоренi. Для буксирування вантажiв слiд використовувати жорстку зчiпку довжиною 2,5 – 4 м. Знаходитися людям на платформi агрегатiв i на вантажах забороняється. Під час руху по дорогах керуються правилами дорожного руху.

Планування робочої територiї навколо свердловини здiйснюється перед проведенням ремонту. Вона звiльняється вiд зайвих предметiв, а взимку очищається вiд снiгу i льоду.

Ланка з монтажу i демонтажу устаткування пiдготовляє територiю для розмiщення устаткування, майданчик пiд агрегат, здiйснює демонтаж i монтаж арматурного майданчика, огляд i перевiрку кронблочного майданчика, маршових драбин, приймального помосту, встановлює якори, заземлення, фундамент для пiднімачiв, очищає наземне устатковання свердловини i територiю вiд нафти пiсля завершення робiт.

Майданчик для встановлення пересувного пiднімального агрегату повинен споруджуватися з урахуванням типу грунту, типу агрегату, характеру виконуваних робiт i розмiщуватися з навiтряної сторони (згiдно з розою вiтрiв).

Планування майданчикiв, нарiзання щiлин пiд якори вiдтягів, демонтування i монтування гирлового устатковання, фонтанної арматури, розчищення під’їзних шляхiв до свердловини та iншi роботи виконуються з використанням пересувного агрегату для пiдготовчих робiт при ремонтi свердловин (1ПАРС або 2ПАРС), який змонтований на базi трактора. Агрегат має бульдозерний вiдвал, гiдравлiчний кран, механiзм рiзального органа (бар) для розробки грунту та причiпний пристрiй.

Глушіння свердловини здійснюють перед зніманням гирлового устатковання і підніманням із свердловини глибинного устатковання.

Підготовка ремонтного устаткування. Після завершення промивання та глушіння свердловини (в тих випадках, коли це необхідно) навколо неї розміщають і монтують устаткування для виконання підземного ремонту.

У залежності від способу експлуатації, особливостей конструкції опущеного у свердловину обладнання та мети підземного ремонту ремонтне устаткування розміщують по-різному. В загальному випадку для більшості робіт необхідно мати біля свердловини приймальний поміст зі стелажами для насосно-компресорних труб і штанг (при експлуатації свердловин ШСН), якори для з’єднання зі страхувальними відтягами, майданчик для піднімача.

До пiдготовки ремонтного устаткування входять:

1. Встановлення пересувного помосту бiля гирла свердловини.

2. Перевiрка якорiв для крiплення вiдтягів.

3. Встановлення опори пiд домкрат вежі та агрегат.

4. Встановлення агрегату бiля гирла свердловини.

5. Встановлення вежі агрегату у вертикальний стан, висування її секцiй вверх.

6. Центрування вежi та натягування вiдтягів.

7. Встановлення настилу робочого майданчика.

8. Монтаж пристосувань для спуско-пiднімальних операцiй (iнструментальний столик, ключi тощо).

Для організації безпечного виконання робіт встановлення агрегатiв здiйснюється на вiдстанi понад 10 м вiд гирла свердловини таким чином, щоб їх кабiни не були спрямованi на гирло і щоб забезпечувалось зручне керування ними та талевим канатом. Вiдстань мiж агрегатами повинна бути не менше 1 м. Пiднімальнi агрегати повиннi бути укрiпленi вiдтягами iз сталевих канатiв. Нагнiтальнi лiнiї вiд агрегатiв повиннi бути обладнанi зворотними клапанами, манометрами i запобiжними пристроями (їх вiдводи на насосах повиннi бути закритi кожухами i виведенi пiд агрегати). Нагнiтальнi трубопроводи повиннi бути випробуванi при тиску, рiвному пiвторакратному очiкуваному тиску (знаходитись людям при цьому поблизу трубопроводу забороняється).

Стелажi i приймальнi помости необхiдно встановлювати з нахилом не бiльше 1:25.

Технiка i устаткування повиннi бути справнi та давати змогу безпечно здійснювати роботи.

Територiя i робочi мiсця повиннi бути освiтленi (згiдно з галузевими нормами), причому так, щоб не заслiплювати працівників.

Робочi мiсця повиннi бути оснащенi плакатами, знаками безпеки, попереджувальними надписами згiдно з типовими перелiками.

Перед монтажем агрегату майстер повинен перевiрити його в цілому, стан усього агрегату, надати при цьому особливу увагу становi щогли, талевої системи, якорів, сигналiзацiї, пристосувань для вкладання i укрiплення вiдтягових канатiв, а також крiпленню кронблока з талевим канатом у транспортному стані i металевих огорож.

Перед демонтажем гирлової арматури фонтанної, газлiфтної і штангово-насосної свердловин необхiдно в трубному i затрубному просторах поступово знизити тиск до атмосферного, припинивши при цьому подавання газу в газліфтні свердловини.

Фонтанну арматуру розбирають таким чином: спочатку вiд’єднують боковi фланцi, знiмають буферний патрубок i замiсть нього встановлюють пiднімальний патрубок. Пiсля вiдкручування болтiв, що крiплять трiйник до центрової засувки, елеватор пiдводять пiд муфту пiднімального патрубка i обережно пiднiмають арматуру вверх.

Перед ремонтом штанговонасосної свердловини головка балансира верстата-качалки повинна бути вiдкинута назад (або вiдведена в сторону). Вiдкидування та опускання головки балансира, а також знімання i встановлення канатної пiдвiски необхiдно виконувати спецiальними пристосуваннями. При пiдготовцi штанговонасосної свердловини до ремонту пiсля встановлення балансира в крайньому верхньому стані на гирловому штоцi закрiплюють штанговий затискувач, вiд’єднують канатну пiдвiску вiд штока i опускають колону штанг до тих пiр, поки штанговий затискувач не сяде на покришку гирлового сальника. Пiсля цього, захопивши нижнiй кiнець балансира канатним штропом, пiднiмають головку i плавно вкладають її тильною частиною на верхню полицю балансира, де вона знаходиться протягом усього ремонту. Поворотнi головки нових верстатiв-качалок спочатку припiднiмають за допомогою талевої системи, а вiдтак вручну з використанням допомiжного каната вiдтягують влiво або вправо. Пiсля цього розбирають гирлове обладнання.

Перед ремонтом свердловин, обладнаних вiдцентровими електронасосами, необхiдно знеструмити кабель, перевiрити надiйнiсть крiплення кабельного ролика на нозi (чи на поясi) пiднімача i правильнiсть його встановлення при пробному протягуваннi кабеля в обидвi сторони. Устатковання вiдцентрового електронасоса монтує i демонтує окрема бригада. При розбираннi гирла вiдцентрово-насосної свердловини розкрiплюють болти арматури, розбирають сальник кабеля i встановлюють пiднімальний патрубок. На пiднімальному патрубку розмiщують елеватор i припiднiмають п’єдестал, оператор знiмає клямси, пiсля чого п’єдестал знову опускають. Оператор з помiчником протягують кабель через сальник, закладають ключ на патрубок i розкручують його. Потiм п’єдестал пiднiмають i встановлюють поруч з робочим майданчиком. Після цього кабель протягують через ролик i закрiплюють на барабанi кабеленамотувача. Перед пiдніманням колони НКТ необхiдно вiдкрити отвiр у зливному клапанi, який розмiщений над насосом (iнакше труби будуть пiднiматися разом з рiдиною, яка розливатиметься бiля свердловини). Для цього всередину НКТ кидають металевий стрижень дiаметром 35 мм i довжиною 650 мм, який вдаряє по штуцеру зливного клапана, обламує його в мiсцi надрiзу i вiдкриває отвiр. Якщо у свердловині встановлено клапан типу "ковзаючої муфти", то його відкривають методом канатної техніки.

Гирлове обладнання нагнiтальних i газових свердловин розбирають аналогiчно фонтаннiй арматурi.

Додатково в пiдготовчому комплексі під час КРС виконуються роботи з пiднімання свердловинного експлуатацiйного устатковання, його демонтажу i вивезення на ремонтну базу, очищення штанг i НКТ вiд парафiно-смолистих i сольових вiдкладів, замiни експлуатацiйних НКТ на технологiчнi (робочi) НКТ (чи на бурильнi труби), завезення в жолобну систему i резервнi ємності технологiчної рiдини.

Пiдготовку труб, призначених для ремонту свердловини, здійснюють служби трубного господарства (управлiння виробничо-технiчного забезпечення i комплектацiї обладнання – УВТЗ i КО, трубнi бази i iнш.). Перед ремонтними роботами обов’язковим є проведення гiдровипробувань труб. Труби транспортують на свердловину спецiальним транспортом, при цьому на рiзевi з’єднини повиннi бути вкладенi запобiжні кiльця i пробки для захисту різі від пошкоджень.

У процесi пiдготовки групують труби комплектами у вiдповiдностi з їх типами i розмiрами, перевiряють стан їх поверхонь, муфт, рiзевих з’єднин i вимiрюють довжину труб сталевою рулеткою. Під час шаблонування труб у випадку затримки шаблона трубу необхiдно забракувати.

До початку КРС база виробничого обслуговування (БВО) на замовлення промислу прокладає водовiд i електролiнiю, ремонтує під’їзні шляхи, фундамент пiд ноги вежі (чи щогли), пiдготовляє майданчик, споруджує вежу (чи щоглу), доставляє труби.

Отже, перед капітальним ремонтом до свердловини необхідно підвести воду та електричний струм для освітлення, зробити фундамент для піднімального агрегату і встановити якорі для кріплення його відтягів, побудувати або відремонтувати під’їзні шляхи, спланувати майданчик навколо свердловини, а також завезти необхідний комплект насосно-компресорних труб і, якщо є потреба, рідину в достатній кількості для глушіння свердловини. Майстер з капітального ремонту повинен оглянути свердловину, яку готують до ремонту, і завчасно з майстром підготовчої бригади усунути виявлені недоліки. Підготовлену до ремонту свердловину ЦВНГ передає, а цех КРС приймає в ремонт, оформлюючи двосторонній акт.

Решту підготовчих робіт виконує бригада КРС: глушить свердловину, встановлює і закріплює відтягами піднімальний агрегат, монтує устатковання і пристрої.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений