Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин

Органiзацiя виконання ремонтних робiт починається з доведення планiв i графiкiв до виконавцiв i закiнчується здачею свердловини в експлуатацію пiсля ремонту.

Поточний ремонт свердловин здiйснюють у відповідності із затвердженими місячним планом і на основi щотижневих оперативних план-графiкiв, якi передаються бригадi ПотРС та майстру з видобування нафти (газу).

Обсяг ремонтних робіт на свердловинах визначають ЦВНГ і цех підтримування пластового тиску (ЦППТ). Як замовники, вони періодично (не рідше одного разу в три дні) передають у ЦІТС по телефону номера свердловин, які потребують ремонту.

ЦІТС визначає за показником пріоритету (див. вище) черговість поточного ремонту свердловин і складає оперативний графік переміщення бригад поточного ремонту свердловин. Можуть складатися такі види графіків поточних ремонтів, у ході реалізації яких недобори нафти будуть мінімальними: а) з черговістю ремонту, заданою замовником; б) з черговістю ремонту, визначеною за показниками пріоритету, з врахуванням закріплення свердловин за бригадами ПРС; в) з черговістю ремонту, заданою замовником; г) з черговістю ремонту визначеною за показниками пріоритету, без закріплення свердловин за бригадами ПВС; ґ) те ж саме за умов дефіциту ресурсів для ПРС; д) комбінований графік. План-графік роботи бригад ПРС складається для кожного ЦВНГ на тиждень і використовується бригадами ПРС для організації своєї роботи.

Цех з видобування нафти і газу (ЦВНГ) подає один примірник план-замовлення в технологiчну групу ЦПотРС, в якому вказуються данi про свердловину, причина, вид ремонту, типорозмiр свердловинного устаткування, яке треба встановити, плановий дебiт, вiдсоток води в продукції. До цього додається гарантiйний паспорт на встановлене свердловинне устаткування (ЕВН, ШСН). План-замовлення погоджується з начальником ЦІТС і ЦПКРС (по телефону чи радіо) і підписується начальником ЦВНГ. Погоджений план-замовлення реєструється в журналі ЦІТС. На погодженому плані-замовленні ставиться дата, номер запису погодження і підпис особи, яка проводила його. Другий примірник плану-замовлення залишається в ЦВНГ (ЦППТ).

Технологiчна група ЦПотРС перевiряє правильнiсть пiдбору устаткування i видiв робiт для ПотРС, а також визначає необхiднiсть замiни насосно-компресорних труб i штанг. У разі незгоди з ЦВНГ арбiтром виступає начальник технологiчного вiддiлу по видобуванню нафти (газу) НГВП (або ГВП) чи начальник центральної інженерно-технологічної (диспетчерської) служби (ЦIТС). Гарантiйний паспорт на устаткування, яке треба встановити, виписує пiдроздiл, що здiйснює ремонт устаткування (ЕВН, ШСН, НКТ, штанги).

Група планування ЦПотРС на основi плану-замовлення складає технiчний наряд-завдання на ПотРС, в якому вказуються в технологiчнiй послiдовностi перелiк видiв робiт i норми часу на їх виконання. Технiчний наряд-завдання виконує також функцiю облiку. У ході поточного i капiтального ремонтів свердловин роботи нормуються у вiдповiдностi iз довiдниками єдиних норм часу, а інші роботи, що не ввійшли в ці норми, нормуються на підприємствах за уніфікованими (районними) і місцевими нормами часу, що розробляються нормативно-дослідними організаціями або самими підприємствами. Норми часу складено, виходячи із затвердженого кількісного і кваліфікаційного складу бригади ремонту свердловин.

План-замовлення, технiчний наряд-завдання i гарантiйний паспорт видаються майстрові ПотРС, але не пізніше як за три дні до початку ремонту. У випадку оперативної зміни графіка ремонту свердловин план-замовлення видається протягом чотирьох годин з моменту отримання повідомлення про зміну графіка. Зміна плану-замовлення здійснюється на основі спільної згоди замовника, виконавця і ЦІТС з дозволу керівника НГВП (ГВП).

На роботи з ліквідації ускладнень та аварій, що виникли в процесі поточного ремонту, виконавець складає план–замовлення, яке затверджує головний інженер і головний геолог.

На виконання пiдземного ремонту робiтники одержують технiчний наряд-завдання, яке пiдписують начальник дiльницi пiдземного ремонту, iнженер з нормуванню працi та майстер пiдземного ремонту. У технiчному нарядi-завданні вказуються:

а) данi про свердловину (номер, спосiб експлуатацiї, тип наземної споруди, пiдземне устаткування);

б) вид і категорія складності ремонту, тип самохiдного агрегату, оснащення талевого механiзму;

в) пiдготовчi роботи;

г) перелiк основних робiт;

ґ) початок і закінчення та нормативна тривалiсть ремонту, норми часу на виконання робіт, розцiнки на ремонт свердловини, розмiр премiї за закiнчення ремонту на вказаний термiн i за його прискорення, розподiл заробiтної плати і премiї по змiнах.

Майстер ПотРС до прибуття ремонтної бригади по акту приймає свердловину, наземне устаткування i територiю, а пiсля ремонту по акту передає їх майстровi бригади з видобування нафти (газу).

Повідомлення про необхідність передачі свердловин в ремонт здійснює виконавець безпосередньо замовникові, а із-за відсутності змоги – через диспетчерську службу цеху або ЦІТС не менше ніж за шість годин до прибуття бригади на свердловину. Дата і час передачі і прийняття повідомлення записуються в оперативному журналі особами, які його передають і приймають. Представник замовника повинен прибути на свердловину для її передачі в ремонт протягом трьох годин з моменту отримання повідомлення від виконавця. Приймаючи свердловину в ремонт, майстер поточного ремонту в залежностi вiд способу експлуатацiї свердловини перевiряє:

а) справнiсть станцiї управлiння, верстата-качалки, електропускової апаратури і огороджень рухомих частин верстата-качалки, стан полiрованого штока;

б) справність засувок фонтанної арматури або гирлової обв`язки, наявнiсть шпильок i гайок на флянцевих з`єднинах;

в) майданчик для обслуговування гирлового устаткування;

г) ступiнь забруднення нафтою гирлового устаткування, забруднення нафтою територiї, стан планування пригирлової територiї.

Усi зауваження щодо стану устаткування i територiї фiксуються в актi про здачу свердловини в ремонт i враховуються під час приймання свердловини пiсля ремонту. Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у майстра бригади ЦПКРС, а другий передається ЦВНГ (ЦППТ). Під час передачі свердловин в ремонт представник замовника повинен ознайомити бригаду з існуючою схемою обв’язування свердловини і транспортування продукції свердловини на груповий нафтозбірний пункт.

Якщо до переїзду бригади на свердловину представник замовника не прибув для передачі свердловини в ремонт, то майстер бригади приймає свердловину в ремонт в односторонньому порядку. Претензії замовника щодо усунення недоліків, які не зафіксовано в акті передачі свердловини в ремонт, у даному випадку не приймаються.

Виконавець є відповідальним за стан свердловини з моменту її прийняття в ремонт до моменту її передачі після ремонту.

Подальша органiзацiя робiт на свердловинi визначається планом-замовленям на її ремонт.

До передачі свердловини в ремонт ЦВНГ (ЦППТ) зобов’язаний забезпечити наявність майданчика для розміщення агрегату, пригирлового майданчика, а також якорів для кріплення відтягів піднімача.

Після прийняття свердловини в ремонт до початку переїзду бригади поточного ремонту ланка з монтажу і демонтажу устаткування перевіряє наявність майданчика для розміщення агрегата, пригирлового майданчика для розміщення агрегату, пригирлового майданчика, якорів для кріплення відтягів піднімача, перевозить і монтує приймальний поміст, установлює ємність. Якщо такої ланки немає, то ці роботи виконує бригада поточного ремонту.

Глушіння свердловин, які схильні до нафтогазопроявів, здійснює бригада поточного ремонту свердловин, а в решті випадків – спеціалізована ланка підготовчої бригади.

Під’єднування електроустаткування виконується електротехнічним персоналом ЦПКРС, а в окремих випадках–персоналом цеху електроустаткування.

Після встановлення агрегатів, устаткування і облаштування свердловини, прийнятої в поточний ремонт, видається дозвіл на виконання відповідних робіт. Дозвіл видає комісія в складі старшого інженера (старшого майстра) ЦПКРС (голова), інженера дільниці по ремонту електроустаткування та майстра бригади, яка здійснює ремонт, що оформляється актом, який видається майстру.

Майстер бригади поточного ремонту свердловин зобов’язаний у встановлений термін організувати випробування обмежувача підняття талевого блоку і перевірку опору заземлення та ізоляції кабеля, на що у нього повинні бути оформлені акти.

У процесi ремонту майстер подає замовлення на устаткування для глушiння, а у випадку необхiдностi – на здiйснення глибинних вимiрювань, депарафiнiзацiю устаткування, очищення пригирлового майданчика i територiї вiд нафти. Якщо депарафiнiзацiю устаткування i очищення пригирлового майданчика вiд нафти виконує бригада з поточного ремонту, то майстер подає у виробничо-диспетчерську службу замовлення на спецiальну технiку, а якщо цi роботи виконує пiдготовча бригада, то майстер подає замовлення на їх виконання.У ходi виконання ремонтних робiт майстер ПотРС органiзовує роботу бригади iз записом завдань кожнiй змiнi у вахтовому журналi, подає замовлення на ремонт пiднімачів, на їх заправлення пальним.

Бригада обчищає підняте із свердловин несправне електроустаткування або свердловинний штанговий насос від нафти, парафіну, грязі, після чого відповідно на замовлення майстра протягом доби з моменту витягнення із свердловин їх перевозять у майстерню для ремонту. Забезпечення бригад електроустаткуванням і вивезення несправного електроустаткування здійснює електроцех на замовлення майстра бригади. Електроустаткування повинно бути завезене на свердловину не менше ніж за чотири години до початку опускання його у свердловину. Забезпечення бригад свердловинним штанговим насосом і вивезення несправних насосів здійснює ланка з забезпечення устаткуванням та інструментом на замовлення майстра бригади.

За підрозділами ЦПКРС закріпляється частина спеціальних і транспортних засобів. На іншу спеціальну техніку і транспорт майстер щоденно до 12-ої години дня подає по телефону (радіо) замовлення у виробничо–диспетчерську службу ЦПКРС, яка до 18-ої години зобов’язана повідомити майстрам про те, чи буде виконано замовлення.

У випадку виникнення під час ремонту відхилень від норми і ускладнень замовлення на потрібні для їх усунення техніку і транспорт передаються у виробничо-диспетчерську службу цеху негайно, яка також негайно зобов’язана організувати виконання їх потреби.

Ремонт закріпленого за бригадами механічного устаткування здійснює бригада з ремонту механічного устаткування, а обслуговування електроустаткування – бригади з його обслуговування на замовлення майстрів поточного ремонту у вказані в замовленні терміни.

Монтаж і демонтаж заглибного електроустаткування на свердловинах забезпечує цех (дільниця) з його ремонту.

Під час виконання поточного ремонту замовник зобов’язаний здійснювати контроль за виконанням робіт, передбачених планом, забезпечити ревізію і необхідний ремонт наземного устаткування свердловини. Ревізію і ремонт наземного устаткування свердловин здійснюють за погодженням з майстром поточного ремонту з виконанням чинних правил техніки безпеки.

Пiсля закінчення ремонту майстер ПотРС заносить у технологiчний наряд-завдання фактично виконанi роботи на основi щоденного облiку робочого часу i виконаних робiт (початок і закінчення ремонту, тривалість робіт по кожній зміні, фактичні дані про роботи, які не нормуються і оплачуються погодинно).

Група нормування ЦПотРС перевiряє наряд i скеровує його в службу оброблення iнформацiї. Один примiрник акту на здачу i план-замовлення поступають у технологiчну групу, яка вносить у карточки свердловин вiдповiднi данi про виконаний ремонт i встановлене свердловинне устаткування, потiм акт на здачу передає в службу оброблення iнформацiї. Один акт здачi i гарантiйний паспорт залишаються в ЦВНГ пiдшитими в справу свердловини.

Оперативно-технологiчна служба ЦПотРС на основi замовлень майстрiв i керiвництва ЦПотРС складає графiк обслуговування бригад ПотРС (глушiння свердловин, завезення i вивезення труб, штанг та iншого устаткування, роботи виїзної ланки по ремонту устаткування та iнструменту бригад ПотРС та iншi роботи), приймає по радіотелефону вiдомостi вiд бригад ПотРС про стан робiт, веде оперативну карту облiку робiт, облiк виходу транспорту.

Технологiчна група ЦПотРС веде облiковi картки, в яких фiксує всi ремонти свердловин, їх причини, опущене устаткування, тип i кiлькiсть опущених труб i штанг, режим роботи свердловини.

Капiтальний ремонт свердловин здiйснюється на основi мiсячних план-графiкiв роботи бригад КРС.

Геологiчна служба ЦВНГ подає у вiддiл розробки (чи в геологiчний відділ) НГВП (ГВП) замовлення на КРС. У ньому вказуються вид КРС, передбачуванi методи ремонту i необхiднi данi про свердловину. Також додаються:

а) результати промислово-геофiзичних i гiдродинамiчних дослiджень, проведених до передачi свердловини в КРС (якщо дослiдження не можна здiйснити без залучення бригади КРС, то їй доручається виконання і цих робіт);

б) акт розслiдування аварiй з устаткуванням (у разі усунення аварiй);

в) акт здачi-приймання свердловини в КРС, який складено спiльно майстрами по видобування i КРС (у ньому вказуються наземне устаткування, площа пiд пiднімач, наземнi i пiдземнi комунiкацiї в радiусi 50 м вiд гирла свердловини та їх технiчний стан, схеми руху транспорту в робочi зони. Особлива увага звертається на стан заземлення лiнiй електропередач i електроустаткування, факельних i нафтових лiнiй, засувок, пiд`їзних дорiг, на наявнiсть драбин, покрiвель на колодязях і мiрниках);

г) схема проїзду вiд баз ремонтної служби до свердловини.

Геологiчна служба НГВП разом з технологiчним вiддiлом ЦКРС складає технологiчний план ремонту свердловин, в якому уточнюються види i методи ремонту та дослiдження свердловини.

Нормативна група ЦКРС складає єдиний наряд на виконання КРС. У ньому вказуються дані про свердловину, категорія і тип ремонту, в технологiчнiй послiдовностi види робiт на свердловинi i з обслуговування бригад КРС, виконавцi, спецтехнiка, обладнання, матерiали, норми часу, дати початку і кінця, відрядна розцінка, загальна нормативна тривалiсть ремонту, заробіток бригади з розподілом по змінах і всередині зміни для кожного робітника. Повинна бути витримана регламентацiя проведення робiт (згiдно з блок-схемою i технологiчною картою). Якщо метод ремонту потребує уточнення за результатами дослiдження, то вказуються всi можливi варiанти робiт i умови їх виконання. На додатковi види робiт, необхiднiсть в яких вияснюється за результатами дослiджень у ходi КРС, складається додатковий єдиний наряд, при цьому вказується, пiсля яких робiт виконуються роботи по ньому.

Технологiчнi процеси, що пов`язанi з тампонуванням свердловини i обробленням привибiйної зони, виконуються за технологiчними планами, якi одночасно є й актами на виконання цих процесiв. Складаються вони згiдно з типовими картами за типовими формами. У них даються розрахунки кiлькостi реагентiв, вказуються режими проведення процесу, кiлькiсть спецтехнiки, схема її обв`язування, послiдовнiсть проведення процесу.

Усi роботи сумiжних ланок (спецтехнiка, НДЛ, обслуговування, ремонт електроустаткування, транспорт) виконуються за операцiйними нарядами. Вони виписуються технологiчною службою ЦКРС i видаються виконавцю в переддень виконання робiт. У них вказуються вид робiт, склад виконавцiв, спецтехнiка, устаткування. Пiсля прибуття на свердловину вказується час прибуття, початку i кiнця робiт, вартiсть робiт, час i причини простоювання, причини невиконання робiт.

Вiдпускання необхідних матеріалів із складів здійснюється за вимогами, які виписуються технологічною службою ЦКРС на основi єдиного наряду.

Кошторис витрат складає планово-економiчний вiддiл.

Майстру КРС передається замовлення, технологiчний план, єдиний наряд i кошторис на виконання КРС.

До початку ремонту свердловини майстер бригади з ремонту перевiряє виконання пiдготовчих робiт на свердловинi i складає акт про готовнiсть свердловини до ремонту. Пiсля цього бригада з ремонту свердловин виїзджає на свердловину i приступає до ремонту. Майстер органiзовує роботу, щоденно записує у вахтовий журнал завдання вахтам КРС, повiдомляє по радіотелефону в технологiчну службу ЦКРС для щоденного облiку про стан робiт, результати дослiджень i передає операцiйнi наряди i документи дослiджень.

За результатами дослiджень у ходi КРС рiшення про метод ремонту приймає геологiчна служба ЦКРС. Разом iз технологiчним вiддiлом вона передає своє рiшення в проектно-кошторисну групу, яка протягом двох годин складає, затверджує i передає додатковий наряд в ЦIТС. Для прискорення ремонту перший вид робiт із цього наряду повiдомляється по радіотелефону.

Операцiйнi наряди пiсля виконання робiт передаються в УТТ i ЦКРС, а звiдси в бухгалтерiю НГВП.

Технологiчнi плани пiсля проведення робiт, а також акти про виконання дослiджень i перфорацiї передаються в геологiчну службу ЦКРС i пiдшиваються в справу свердловини.

Здача свердловини iз ремонту i територiї здiйснюється майстрами на основi двостороннього акту приймання-здачi щодо наземного устаткування, де вказуються данi про свердловину i ремонт. Один примірник акту, залишається у майстра ЦПКРС, другий передається в (ЦППТ). До акту додаються:

а) результати промислово-геофiзичних i гiдродинамiчних дослiджень та випробувань;

б) акт на приймання-здачу в КРС та iз ремонту;

в) гарантiйний паспорт на опущене устаткування;

г) кошторис на виконання робiт.

Представника замовника викликають для здачі свердловини за умов:

а) наявності подавання рідини насосом;

б) герметичності ліфта, гирлової обв’язки або фонтанної арматури;

в) відсутності механічних пошкоджень поверхні та викривлення осі полірованого штока;

г) відсутності неполадок засувок на гирловому устаткуванні;

ґ ) відсутності забруднення устаткування свердловини (гирлової обв’язки, фонтанної арматури, верстата–качалки, станції управління, шафи електропускової апаратури і т.д.);

д) відсутності забруднення пригирлової території радіусом 2 м, території навколо фундаменту верстата–качалки або станції управління на відстані 2м.

Представник замовника, що прибув на свердловину, перевіряє також і герметичність ліфта, гирлової обв’язки або фонтанної арматури, наявність подавання рідини. Він же пускає свердловину в роботу.

Прибирання території від бруду здійснюється спеціальною бригадою в триденний термін після закінчення ремонту ланкою з підготовки свердловини до ремонту, а за її відсутності – бригадою, яка здійснювала ремонт, за участі ЦВНГ (ЦППТ).

Після ремонту територія приймається за умови демонтування устаткування, яке використовувалася, та її очищення.

Свердловина вважається закiнченою ремонтом, коли виконано всi передбаченi нарядом види робiт, свердловина освоєна i вiдповiдає вимогам якостi ремонтних робiт.

Після здачі свердловини із ремонту виконавець у п’ятиденний термін передає замовнику необхідні документи на виконані ремонті роботи.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений