Menu

Обробка й аналіз результатів спостережень

Основні питання обробки й аналізу результатів спостережень за деформаціями розглянемо на найпоширенішому виді робіт - спостереженні за опадами.

По закінченні чергового циклу вимірів необхідно виконати оцінку точності отриманих результатів. Оскільки в основу всіх точностних розрахунків цього виду робіт закладають величину середньої квадратичної помилки перевищення на станції, що задовольняє для даної схеми вихідним вимогам по точності визначення осад, то для порівняння її й необхідно одержати з результатів вимірів.

Із цією метою використовують наступні формули:

[image] (24.11)

де d - різниця значень перевищень у ходах прямо й назад або при двох горизонтах приладу; n - число різностей. По нев'язаннях замкнутих полігонів

[image] (24.12)

де ωi - не в’язання замкнутого полігона; K - число полігонів; n - загальне число перевищень по всіх полігонах.

Із зрівненням

[image] (24.13)

де [рv2] - величина, одержувана із зрівнення; r- число надлишкових вимірів.

При зрівнянні на ЕОМ будь-яка програма автоматично передбачає оцінку точності.

За результатами зрівняння становлять відомість зрівняних перевищень й позначок деформаційних реперів, а по різностям їхніх позначок - відомість осад. При цьому опади можна обчислювати стосовно початкового циклу, виявляючи їхнє нагромадження ЗЕ весь період спостережень, і до попереднього циклу для оцінки поточних змін.

У випадку, коли точність отриманих результатів задовольняє необхідної (заданої), приступають до аналізу результатів ваблю дений.

Відповідно до розв'язуваного завдання аналізу підлягають осади всіх деформаційних точок. Оскільки на об'єкті спостережень і буває досить багато, те тільки прочитання відомостей осадо не дає загального враження про процеси, що відбуваються. Поетом прагнуть представити результати спостережень у графічному вид* Традиційно графіки представляють у вигляді, показаному на рис. 24.9. Однак ці графіки не володіють достатньої наочності оскільки для зображення всього процесу, що відбувається, по все: реперам таких графіків необхідно будувати досить багато.

Для більшої наочності становлять дві графіки у вигляді ізоліній рівних осад: один - тимчасовою-тимчасовій-тимчасовий-тимчасової-часовий-просторово-тиАВасовий по профілях, іншої - просторовий у топографічній системі координат на плані масштабу 1:500 або 1:1000.

Перший вид графіків будується в такий спосіб. В обраному горизонтальному масштабі по горизонталі відкладають відстані між ріпі рами профілю (рис. 24.10).

[image]

Рис. 24.9. Графік осад

[image]

Рис.24.10. Просторово-часовий графік осад

У відповідному масштабі по вертикалі відкладають час між циклами спостережень. У вузлах отриманої сітки прямокутників підписують значення величин осад відповідного репера на відповідну дату проведення циклу вимірів. Лінійною інтерполяцією між точками осад проводять ізолінії в обраній величині перетину, звичайно - через 1мм. Ізолінії, кратні 5, стовщують. Для зручності читання графіка варто пам'ятати, що ізолінії, паралельні вертикалі, свідчать про загальний нахил майданчика в ту або іншу сторону, тобто про нерівномірне осідання; ізолінії, паралельні горизонталі - про рівномірне осідання. Просторово-часовий графік відбиває деформаційний процес по всіх циклах спостережень.

Просторовий графік на топографічній основі (рис. 24.11) будується так само, як рисується рельєф у горизонталях, тільки вихідними служать опади реперів між відповідними двома циклами: поточної й початковим, поточним і попередньої

 

[image]

Рис. 24,11. Просторовий графік осад

і т.п. Ці графіки мають особливу наочність при відображенні деформації поверхні.

Одержувана інформація є вихідною для аналізу процесу, що відбувається, деформацій. Для аналізу використовують також матеріали по геології, гідрогеології, кліматології, стану будівельних робіт і т.п.

При аналізі осад окремих будинків і споруд відслідковують їхній нерівномірний характер й обчислюють різниці осад характерних точок у напрямку поздовжніх і поперечних осей будинку. Особливу увагу приділяють будинкам, у яких виявляються значні опади, особливо нерівномірні. Відомості про це негайно передаються всім зацікавленим організаціям для своєчасного вживання необхідних заходів.

За результатами спостережень кожного циклу становлять коротку пояснювальну записку, у якій приводять відомості про виміри і їхній попередній аналіз.

Ці відомості, як правило, містять: фактичну схему й короткий опис технології вимірів; результати зрівняння; оцінку точності отриманих результатів; відомості позначок й осад реперів; графічний ілюстративний матеріал; короткий аналіз результатів спостережень.

По закінченні робіт складають технічний звіт, що є основним технічним документом за результатами спостережень. Він містить ті ж відомості, що й пояснювальна записка, але в узагальненій за всім циклам формою з більше докладним аналізом й узагальнюючими висновками.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5120 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8302 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5093 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Использование эвм при уравнивании нивели…

Сети постоянного высотного обоснования, создаваемые на территориях городов, содержат, как правило, небольшое число узловых пунктов. Такие сети целесообразно уравнивать на малогабаритных ЭВМ типа «Наири». Программа уравнивания нивелирных сетей, составленная для...

12-08-2010 Просмотров:9524 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование

Регулювання фільтраційних властивостей в…

Фільтраційні властивості рідин глушіння на водній основі (в першу чергу чистих розсолів) регулюють шляхом зменшення густини рідини глушіння (для зменшення гідростатичного тиску на пласт); підвищення в’язкості рідини додаванням полімерних загущувачів;...

19-09-2011 Просмотров:3930 Підземний ремонт свердловин

Основные этапы возведения сооружения для…

При определении конечных величин осадок сооружений можно выделить следующие основные этапы производства работ по возведению сооружения (рис. 5.1) и соответствующие им этапы расчета. Для наглядности все эти этапы строительства удобно...

25-08-2013 Просмотров:2776 Грунты и основания гидротехнических сооружений