Menu

Неоднорідність гірських порід

Тіла, що мають однакові показники властивостей в усіх напрямах називають ізотропними.

Анізотропними називають тіла, в яких показники властивостей однакові в паралельних і неоднакові в непаралельних напрямах.

Породи впорядкованих текстур є, як правило, анізотропними. Властивості порід невпорядкованої текстури (наприклад, масивно-кристалічні) є приблизно однаковими в усіх напрямах. В задачах механіки гірських порід такі породи можна розглядати як квазіізотропні.

Через те, що більшість осадових гірських порід є полі мінеральними, і, як правило ніяких закономірностей в розподілі окремих мінералів в них немає, гірські породи є тілами неоднорідними за мінералогічним складом.

В своїй більшості гірські породи різнозернисті, причому зерна в загальній масі розподілені випадково. В одному місці сконцентровані, наприклад, великі зерна, а інших – дрібні чи середнього розміру. Це є причиною неоднорідності порід за розподілом мінеральних частин в їх масі.

Розподіл пор в масиві порід також має випадковий характер як за розміром, та і за формою і мірою сполученості. Помічено, що в площині залягання пластів пори з’єднані краще, ніж по підняттю пластів. Таким чином, породи неоднорідні і за пористістю.

Ущільненість порід залежить від глибини їх залягання: чим глибше залягає порода, тим вона більше ущільнена. Крім того, ущільнення порід залежить від характеру складчастості і розташування на структурі – на крилах складок породи більш ущільнені, чим в склепінні.

При динамічних і фізико-хімічних процесах, що відбуваються в земній корі, в породах виникають тріщини, різні як за величиною, так і за напрямом. Їх розподіл в масиві випадковий, тому гірські породи неоднорідні і за тріщинуватістю.

Природно, що вплив неоднорідностей на деформування конкретних об’єктів неоднозначний. Ступінь впливу тієї чи іншої неоднорідності визначається співвідношенням розмірів структурних блоків і геометричних параметрів об’єктів, що деформуються. Неоднорідності суттєво впливають на деформування гірничого об’єкту, якщо його масштаб спів розмірний з розмірами блоків, утворених структурними неоднорідностями.

Отже, неоднаковість показників властивостей гірських порід залежно від абсолютних геометричних розмірів ділянок породного масиву, зумовлена проявом різних неоднорідностей, називають масштабним ефектом.

Неоднорідність порід суттєво впливає на їх поведінку при проведенні гірничих робіт. Неоднорідність порід і анізотропія властивостей утруднює вибір загальних моделей, отримання аналітичних залежностей, які адекватно і задовільно описують механічні процеси.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4671 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7834 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4735 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Cтруктуры лавовых потоков и экструзий

Основные структуры лав и экструзий по Ю.Ир. Половинкиной подразделяются на четыре группы. 1. Микролитовые структуры: а) порфировые; б) офировые: ортоофировая, фонолитовая, микропойкилитовая, трахитовая, пилотакситовая, микролитовая, интерсертальная, спилитовая, гиалопилитовая, псевдосферолитовая, вариолитовая. 2. Криптокристаллические...

14-10-2010 Просмотров:5484 Геологическое картирование, структурная геология

Рифты

Рифтогенез (рифтинг) – геотектонические процессы, приводящие к образованию рифтов (rift – расселина, ущелье). Это могут быть: 1 – дифференциальные движения блоков – во время поднятия краевых частей крупных глыб вдоль...

14-10-2010 Просмотров:9005 Геологическое картирование, структурная геология

Руйнування гірських порід при динамічном…

Як показали результати експериментальних досліджень відмінність механізму руйнування породи при динамічному втискуванні від механізму статичного втискування є непринциповою. Тому розглянемо лише кінематику розвитку руйнування породи із збільшенням енергії удару. При малих...

25-09-2011 Просмотров:3559 Механіка гірських порід