Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат

Ця методика дає змогу визначити оптимальну кількість ремонтних бригад (поточного і капітального) ремонту та нормативи на простій свердловин у недії, в очікуванні ремонту і в ремонтах. В основу даної методики покладено балансовий розрахунок сумарних витрат Дп на утримання ремонтних бригад і втрат підприємства Дн в результаті недобору продукції із-за простоїв свердловин в очікуванні ремонту і в ремонті. Оптимальним вважається варіант за мінімуму суми витрат на утримування ремонтних бригад і втрат від недореалізації продукції: Д Дп Дн.

Витрати на здійснення поточних ремонтів визначаються за формулою:

Дп КрВр nВВр, (1.38)

де Кр – кількість виконаних ремонтів; Кр ; n – кількість бригад підземного ремонту; В – питомий виробіток на одну бригаду ПРС за рік; В tк/tпр; tк – календарний час року (8760год); tпр – час, який витрачено бригадою ПРС на 1 ремонт (визначається як відношення календарного часу роботи бригад ПРС до кількості вказаних поточних ремонтів); Вр – середня вартість одного поточного ремонту.

Втрати від недовидобутої нафти за рік (365 діб) за наявності n ремонтних бригад

Дн=365п.рС, (1.39)

де q – поточний середньодобовий дебіт свердловин планового року; Кп.р- середньорічна кількість свердловин, які потребують ремонту; С – собівартість видобування 1 т нафти.

Середньорічну кількість свердловин Kп.p, які потребують ремонту, можна визначити за формулою

Кп.р = (K– Kв.p)/2, (1.40)

де Kр – кількість вимог на ремонт; Kв.p – кількість виконаних ремонтів.

Величини Kp і Kв.p знаходять так:

[image]; (1.41)

[image], (1.42)

де Кп – середньорічна кількість свердловин, які знаходяться у простоюванні (у недії), що взята із балансу календарного часу експлуатаційного фонду за минулий рік; Nд – середньодіючий фонд свердловин (визначається як відношення календарного часу діючого фонду до 8760 годин); Тд – середній час між ремонтами одної свердловини діючого фонду (визначається як відношення календарного часу діючого фонду свердловин до кількості ремонтів свердловин).

Визначення здійснюється графічно: Дп(n), Дн(n), Д(n). Підсумкова лінія Д(n) має мінімум у точці (сума значин Дп, Дн), яка відповідає оптимальній кількості бригад

[image]. (1.43)

Аналогічні розрахунки виконують і для бригад капітального ремонту.

Для розрахунку кількості свердловин, які знаходяться у планово-профілактичному ремонті (ППР), необхідно врахувати, що кожна бригада ПотРС, здійснюючи поточний ремонт діючого фонду, повинна бути забезпечена фронтом робіт і не повинна мати простоювань у очікуванні ремонту. Тому кількість свердловин у простоюванні буде визначатися оптимальною кількістю бригад ПотРС, які знаходяться на свердловинах і виконують роботи та додатково свердловинами, які знаходяться в підготовці до ремонту. Звідси кількість свердловин в ППР Nпрс повинна в 1,5 рази перевищувати оптимальну кількість бригад ПРС nпопт, тобто

Nпрс = 1,5 nпопт. (1.44)

Для визначення кількості свердловин Nкрс, які знаходяться у тривалому капітальному ремонті, необхідно вважати, що оптимальна кількість бригад КРС nпопт виконує повний об’єм усіх видів ремонтів і не повинна перевищувати цієї кількості, тобто

Nкрс nкопт. (1.45)

Таким чином, норматив Нпрс свердловин експлуатаційного фонду, які знаходяться у підземному ремонті, визначається, як процент від експлуатаційного фонду, так:

[image] (1.46)

де Тк.ч.е.ф. – календарний час експлуатаційного фонду свердловин.

Для розробки нормативів на кількість свердловин, які знаходяться у планово-профілактичному обслуговуванні (NППО), необхідно мати на увазі, що на великій кількості свердловин є потреба в роботах, котрі пов’язані:

а) з обслуговуванням наземного обладнання гирла свердловин;

б) з обслуговуванням внутрішньопромислових збірних трубопроводів;

в) з обслуговуванням ліній електропередач;

г) з промисловими і гідродинамічними дослідженнями.

Розрахунки часу на обслуговування наземного обладнання за способами експлуатації і видами обслуговування з врахуванням поєднання операцій в часі подаються у вигляді норм. Середній час на обслуговування одної свердловини

[image], (1.47)

де Фі – середньорічний фонд відповідно фонтанних, штанговонасосних, електровідцентровонасосних і газліфтних свердловин, який береться із річного звіту; Ті – річна тривалість простоювань цих свердловин; Nе – середньорічний експлуатаційний фонд свердловин.

У результаті коефіцієнт експлуатації наземного обладнання і норматив на кількість свердловин, що знаходяться в простоюванні в ході виконання ремонтних робіт, відповідно запишемо:

[image]; (1.48)

Нн = (1 – Кен)×100%. (1.49)

Таким чином, сума кількості свердловин, які знаходяться у простоюванні під час виконання наземного обслуговування, і кількості свердловин, які знаходяться в ремонті та очікуванні підземного ремонту, дає норматив на кількість свердловин, що потребують ППО:

Нппо Нпрс Нн. (1.50)

Для підприємства АТ “Укрнафта” встановлено такі нормативи на простоюючий фонд (у кількості свердловин):

ППО і його очікування 2,1

Наземне обслуговування 3,5

КРС і його очікування 1,5

Кількість свердловин в ППО 5,6

Кількість свердловин в освоєнні 0,1

Кількість свердловин недіючого фонду 7,2

 

Задача 1.9. Розрахувати нормативи на фонд свердловин, які знаходяться в планово-профілактичному обслуговуванні і тривалому капітальному ремонті для одного із НГВУ. Відомо: календарний час діючого фонду свердловин Тк.ч.д.ф. = 3534660 год; кількість виконаних ремонтів свердловин Кр = 830; тривалість часу простоювання діючого фонду свердловин Тч.п.д.ф = 11600 год; собівартість видобування нафти С = 67,02 грн/т; середньодобовий дебіт свердловини = 3,5 т/доб; кількість бригад підземного ремонту = 7; питомий виробіток на одну бригаду за рік В = 118,7 грн; середня вартість одного ремонту Вр = 4860 грн; відпрацьований час бригадного поточного ремонту протягом року tкп = 8760 год; середній час між ремонтами одної свердловини діючого фонду Тд = 4258,6 год; час, витрачений бригадою ПРС на 1 ремонт, tпр = 74 год; календарний час експлуатаційного фонду Тк.ч.е.ф. = 3547800 год; кількість виконаних капітальних ремонтів Кк = 66; тривалість часу простоювання недіючого фонду Тк.ч.н.ф. = 10848 год; середньодобовий дебіт свердловин недіючого фонду qн = 0,5 т/доб; кількість бригад капітального ремонту свердловин пк = 6; середня вартість одного КРС Вк = 45000 грн; питомий виробіток на одну бригаду КРС В = 11; календарний відпрацьований час роботи бригади КРС протягом року tкк = 6716 год.; час роботи експлуатаційного фонду фонтанних, відцентровонасосних і штанговонасосних свердловин Тф = 96300 год.; Тв = 70000 год; Тш = 3255200 год; кількість фонтанних, відцентровонасосних і штанговонасосних свердловин nф = 54, nв = 75, nш = 417.

Розв’язування. Визначаємо послідовно:

а) для планово-профілактичного обслуговування

- середньодіючий фонд свердловин

Nд = Тк.ч.д.ф./tк = 3534660/8760 = 403,5 св.;

- середню тривалість часу між ремонтами одної свердловини діючого фонду

Тд = Тк.ч.д.ф./Кр = 3534660/830 = 4528,6 год;

- середньорічну кількість свердловин, які простоюють,

Кп.р. = Тч.п.д.ф./tк = 11600/8760 = 1,3 св.;

- втрати від недовидобутої нафти

Дн = 365qCКп.р. = 365×3,5×67,02×1,3 = 111303 грн;

- витрати на здійснення поточних ремонтів за існуючої кількості бригад

Дп = nВВр = 7×4860×118,3 = 4038174 грн;

- оптимальну кількість бригад поточного ремонту

[image]бр.;

- кількість свердловин, які знаходяться в поточному ремонті

Nпрс = 1,5 nопт = 1,5×7 = 10,5 св.;

- норматив свердловин, які знаходяться в поточному ремонті

[image],

де tк = 8760 год. – календарний час року;

б) для капітального ремонту свердловин

- середньоексплуатаційний фонд свердловин

[image] св.;

- середню тривалість часу між капітальними ремонтами

[image] год;

- середньорічну кількість свердловин, які знаходяться в недії,

[image] св.;

- втрати від недовидобутої нафти

Дн=365 qнп.к.=365×0,5×67,02×1,24=15167 грн;

- витрати на здійснення капітальних ремонтів

Дк=nкВ′Вк=6×45000×11=2 970 000 грн;

- оптимальну кількість бригад капітального ремонту

[image] бр.;

- кількість свердловин, які знаходяться в капітальному ремонті,

Nкрс=nкопт=6,88;

- норматив свердловин, які знаходяться в тривалому капітальному ремонті,

[image] ;

в) для наземного обслуговування обладнання

- середній час на обслуговування одної свердловини

[image]год;

- кількість свердловин, які знаходяться в наземному обслуговуванні,

[image] св.;

-норматив свердловин, які знаходяться в наземному обслуговуванні,

[image];

г) в цілому для планово-профілактичного обслуговування

- кількість свердловин, які простоюють з причини планово-профілактичного обслуговування

Nппо = Nпрс + Nобс = 10,5 + 17,8 = 28,3 св.;

- норматив на планово-профілактичне обслуговування

Нппо = Нпрс + Нобс = 2,59 + 4,39 = 6,98 %.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений