Menu

Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат

Ця методика дає змогу визначити оптимальну кількість ремонтних бригад (поточного і капітального) ремонту та нормативи на простій свердловин у недії, в очікуванні ремонту і в ремонтах. В основу даної методики покладено балансовий розрахунок сумарних витрат Дп на утримання ремонтних бригад і втрат підприємства Дн в результаті недобору продукції із-за простоїв свердловин в очікуванні ремонту і в ремонті. Оптимальним вважається варіант за мінімуму суми витрат на утримування ремонтних бригад і втрат від недореалізації продукції: Д Дп Дн.

Витрати на здійснення поточних ремонтів визначаються за формулою:

Дп КрВр nВВр, (1.38)

де Кр – кількість виконаних ремонтів; Кр ; n – кількість бригад підземного ремонту; В – питомий виробіток на одну бригаду ПРС за рік; В tк/tпр; tк – календарний час року (8760год); tпр – час, який витрачено бригадою ПРС на 1 ремонт (визначається як відношення календарного часу роботи бригад ПРС до кількості вказаних поточних ремонтів); Вр – середня вартість одного поточного ремонту.

Втрати від недовидобутої нафти за рік (365 діб) за наявності n ремонтних бригад

Дн=365п.рС, (1.39)

де q – поточний середньодобовий дебіт свердловин планового року; Кп.р- середньорічна кількість свердловин, які потребують ремонту; С – собівартість видобування 1 т нафти.

Середньорічну кількість свердловин Kп.p, які потребують ремонту, можна визначити за формулою

Кп.р = (K– Kв.p)/2, (1.40)

де Kр – кількість вимог на ремонт; Kв.p – кількість виконаних ремонтів.

Величини Kp і Kв.p знаходять так:

[image]; (1.41)

[image], (1.42)

де Кп – середньорічна кількість свердловин, які знаходяться у простоюванні (у недії), що взята із балансу календарного часу експлуатаційного фонду за минулий рік; Nд – середньодіючий фонд свердловин (визначається як відношення календарного часу діючого фонду до 8760 годин); Тд – середній час між ремонтами одної свердловини діючого фонду (визначається як відношення календарного часу діючого фонду свердловин до кількості ремонтів свердловин).

Визначення здійснюється графічно: Дп(n), Дн(n), Д(n). Підсумкова лінія Д(n) має мінімум у точці (сума значин Дп, Дн), яка відповідає оптимальній кількості бригад

[image]. (1.43)

Аналогічні розрахунки виконують і для бригад капітального ремонту.

Для розрахунку кількості свердловин, які знаходяться у планово-профілактичному ремонті (ППР), необхідно врахувати, що кожна бригада ПотРС, здійснюючи поточний ремонт діючого фонду, повинна бути забезпечена фронтом робіт і не повинна мати простоювань у очікуванні ремонту. Тому кількість свердловин у простоюванні буде визначатися оптимальною кількістю бригад ПотРС, які знаходяться на свердловинах і виконують роботи та додатково свердловинами, які знаходяться в підготовці до ремонту. Звідси кількість свердловин в ППР Nпрс повинна в 1,5 рази перевищувати оптимальну кількість бригад ПРС nпопт, тобто

Nпрс = 1,5 nпопт. (1.44)

Для визначення кількості свердловин Nкрс, які знаходяться у тривалому капітальному ремонті, необхідно вважати, що оптимальна кількість бригад КРС nпопт виконує повний об’єм усіх видів ремонтів і не повинна перевищувати цієї кількості, тобто

Nкрс nкопт. (1.45)

Таким чином, норматив Нпрс свердловин експлуатаційного фонду, які знаходяться у підземному ремонті, визначається, як процент від експлуатаційного фонду, так:

[image] (1.46)

де Тк.ч.е.ф. – календарний час експлуатаційного фонду свердловин.

Для розробки нормативів на кількість свердловин, які знаходяться у планово-профілактичному обслуговуванні (NППО), необхідно мати на увазі, що на великій кількості свердловин є потреба в роботах, котрі пов’язані:

а) з обслуговуванням наземного обладнання гирла свердловин;

б) з обслуговуванням внутрішньопромислових збірних трубопроводів;

в) з обслуговуванням ліній електропередач;

г) з промисловими і гідродинамічними дослідженнями.

Розрахунки часу на обслуговування наземного обладнання за способами експлуатації і видами обслуговування з врахуванням поєднання операцій в часі подаються у вигляді норм. Середній час на обслуговування одної свердловини

[image], (1.47)

де Фі – середньорічний фонд відповідно фонтанних, штанговонасосних, електровідцентровонасосних і газліфтних свердловин, який береться із річного звіту; Ті – річна тривалість простоювань цих свердловин; Nе – середньорічний експлуатаційний фонд свердловин.

У результаті коефіцієнт експлуатації наземного обладнання і норматив на кількість свердловин, що знаходяться в простоюванні в ході виконання ремонтних робіт, відповідно запишемо:

[image]; (1.48)

Нн = (1 – Кен)×100%. (1.49)

Таким чином, сума кількості свердловин, які знаходяться у простоюванні під час виконання наземного обслуговування, і кількості свердловин, які знаходяться в ремонті та очікуванні підземного ремонту, дає норматив на кількість свердловин, що потребують ППО:

Нппо Нпрс Нн. (1.50)

Для підприємства АТ “Укрнафта” встановлено такі нормативи на простоюючий фонд (у кількості свердловин):

ППО і його очікування 2,1

Наземне обслуговування 3,5

КРС і його очікування 1,5

Кількість свердловин в ППО 5,6

Кількість свердловин в освоєнні 0,1

Кількість свердловин недіючого фонду 7,2

 

Задача 1.9. Розрахувати нормативи на фонд свердловин, які знаходяться в планово-профілактичному обслуговуванні і тривалому капітальному ремонті для одного із НГВУ. Відомо: календарний час діючого фонду свердловин Тк.ч.д.ф. = 3534660 год; кількість виконаних ремонтів свердловин Кр = 830; тривалість часу простоювання діючого фонду свердловин Тч.п.д.ф = 11600 год; собівартість видобування нафти С = 67,02 грн/т; середньодобовий дебіт свердловини = 3,5 т/доб; кількість бригад підземного ремонту = 7; питомий виробіток на одну бригаду за рік В = 118,7 грн; середня вартість одного ремонту Вр = 4860 грн; відпрацьований час бригадного поточного ремонту протягом року tкп = 8760 год; середній час між ремонтами одної свердловини діючого фонду Тд = 4258,6 год; час, витрачений бригадою ПРС на 1 ремонт, tпр = 74 год; календарний час експлуатаційного фонду Тк.ч.е.ф. = 3547800 год; кількість виконаних капітальних ремонтів Кк = 66; тривалість часу простоювання недіючого фонду Тк.ч.н.ф. = 10848 год; середньодобовий дебіт свердловин недіючого фонду qн = 0,5 т/доб; кількість бригад капітального ремонту свердловин пк = 6; середня вартість одного КРС Вк = 45000 грн; питомий виробіток на одну бригаду КРС В = 11; календарний відпрацьований час роботи бригади КРС протягом року tкк = 6716 год.; час роботи експлуатаційного фонду фонтанних, відцентровонасосних і штанговонасосних свердловин Тф = 96300 год.; Тв = 70000 год; Тш = 3255200 год; кількість фонтанних, відцентровонасосних і штанговонасосних свердловин nф = 54, nв = 75, nш = 417.

Розв’язування. Визначаємо послідовно:

а) для планово-профілактичного обслуговування

- середньодіючий фонд свердловин

Nд = Тк.ч.д.ф./tк = 3534660/8760 = 403,5 св.;

- середню тривалість часу між ремонтами одної свердловини діючого фонду

Тд = Тк.ч.д.ф./Кр = 3534660/830 = 4528,6 год;

- середньорічну кількість свердловин, які простоюють,

Кп.р. = Тч.п.д.ф./tк = 11600/8760 = 1,3 св.;

- втрати від недовидобутої нафти

Дн = 365qCКп.р. = 365×3,5×67,02×1,3 = 111303 грн;

- витрати на здійснення поточних ремонтів за існуючої кількості бригад

Дп = nВВр = 7×4860×118,3 = 4038174 грн;

- оптимальну кількість бригад поточного ремонту

[image]бр.;

- кількість свердловин, які знаходяться в поточному ремонті

Nпрс = 1,5 nопт = 1,5×7 = 10,5 св.;

- норматив свердловин, які знаходяться в поточному ремонті

[image],

де tк = 8760 год. – календарний час року;

б) для капітального ремонту свердловин

- середньоексплуатаційний фонд свердловин

[image] св.;

- середню тривалість часу між капітальними ремонтами

[image] год;

- середньорічну кількість свердловин, які знаходяться в недії,

[image] св.;

- втрати від недовидобутої нафти

Дн=365 qнп.к.=365×0,5×67,02×1,24=15167 грн;

- витрати на здійснення капітальних ремонтів

Дк=nкВ′Вк=6×45000×11=2 970 000 грн;

- оптимальну кількість бригад капітального ремонту

[image] бр.;

- кількість свердловин, які знаходяться в капітальному ремонті,

Nкрс=nкопт=6,88;

- норматив свердловин, які знаходяться в тривалому капітальному ремонті,

[image] ;

в) для наземного обслуговування обладнання

- середній час на обслуговування одної свердловини

[image]год;

- кількість свердловин, які знаходяться в наземному обслуговуванні,

[image] св.;

-норматив свердловин, які знаходяться в наземному обслуговуванні,

[image];

г) в цілому для планово-профілактичного обслуговування

- кількість свердловин, які простоюють з причини планово-профілактичного обслуговування

Nппо = Nпрс + Nобс = 10,5 + 17,8 = 28,3 св.;

- норматив на планово-профілактичне обслуговування

Нппо = Нпрс + Нобс = 2,59 + 4,39 = 6,98 %.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4891 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8080 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4927 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Подготовка жилых домов к эксплуатации в …

Основным условием подготовки жилых домов к зиме является их правильная техническая эксплуатация . на протяжении всего года и своевременно проводимый текущий ремонт. План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к...

13-02-2010 Просмотров:22118 Эксплуатация жилых зданий

Покровы (покровные и эксплозивные фации)

Покровы образуются при излиянии лав или выбросах пирокластического материала на более или менее ровную поверхность суши или морского дна. По составу покровы могут быть лавовые, пирокластические и игнимбритовые. Лавовые покровы, как...

14-10-2010 Просмотров:6127 Геологическое картирование, структурная геология

Физико-химические аспекты

Введение Длительное время опыт и идеи лабораторного моделирования сейсмического процесса широко использовались в постановке реального мониторинга и анализа его данных. Однако этот опыт не приблизил нас к решению практической задачи точного...

15-11-2010 Просмотров:4369 Сейсмический процесс