Menu

Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах

Розрізняють ремонт наземного устаткування свердловин і підземний ремонт. Ремонт наземного устаткування, який здійснюють механічні служби, розглядається в дисципліні нафтогазопромислового обладнання.

Пiдземний ремонт свердловин – це ремонтнi роботи, якi здiйснюються у свердловинах i скерованi на встановлення свердловинного (пiдземного) устаткування та пiдтримування свердловин у придатному станi.

У залежностi вiд складностi робiт пiдземний ремонт (ПРС) пiдроздiляють на поточний i капiтальний. У промисловiй практицi, здебільшого, пiд термiном "пiдземний ремонт свердловин" розумiють тiльки поточний ремонт.

Поточним (пiдземним) ремонтом свердловин (ПотРС) називають комплекс робiт, який пов`язаний iз пiдтримуванням свердловинного устаткування у роботопридатному станi та заданого режиму роботи свердловин.

До поточного ремонту вiдносяться такi роботи:

1) оснащення свердловини пiдземним устаткуванням під час введення в експлуатацiю чи змiни способу експлуатацiї;

2) забезпечення оптимiзацiї режиму експлуатацiї свердловин;

3) вiдновлення роботопридатностi свердловинного i гирлового устаткування;

4) очищення i промивання пiднімальної колони труб i вибою вiд парафiнових і соляних вiдкладiв, гiдратних i пiщаних пробок.

Серед цього комплексу можна видiлити роботи:

1) планово-попереджувальнi – ревiзiя i замiна насосiв, клапанiв та iншого устаткування, усування негерметичностi насосно-компресорних труб, пiщаних i гiдратних пробок, вiдкладiв парафiну i солей; ці ремонти, виходячи із доцільності, здійснюють, як правило, в разі зниження початкового дебіту на 30-40%;

2) вимушенi – усування обривiв чи вiдкрутів штанг, полiрованого штока, пошкоджень кабеля;

3) технологiчнi – замiна устаткування на iнший типорозмiр, переведення свердловини на iнший спосiб експлуатацiї, встановлення нового чи дослiдного устаткування.

У даний час iз кожних 100 пiдземних ремонтiв на фонтанні свердловини припадає 2 ремонти, на штанговонасосні – 58 (iз них з причини обриву штанг – 30, з причини виходу iз ладу штангового насоса – 25), на вiдцентровонасосні – 36, на решту – 4.

Частота поточних ремонтів залежить від способу експлуатації. Електровідцентровонасосні свердловини доводиться ремонтувати в середньому 2,5 рази за рік, штанговонасосних –1,7 рази за рік, фонтанних і газових – 0,2 рази за рік.

Середня тривалiсть поточних ремонтiв у годинах складає: по замiнi ЕВН – 45, ШСН – 40, по усуненню обривів чи вiдкрутів штанг – 24, обривів труб – 86, по переводу на iнший спосiб експлуатацiї – 48 (не приєднуючи часу виконання робіт з наземним устаткуванням). Середня тривалiсть поточного ремонту становить 21 год.

Капiтальний ремонт свердловин (КРС) – це комплекс складних i довготривалих робiт, пов`язаних з пiдтримуванням свердловини як споруди у роботопридатному станi, тобто це комплекс робiт, призначених для вiдновлення роботопридатностi привибiйної зони, цiлiсностi цементного кiльця i обсадних труб чи в цiлому свердловини з метою її використання за існуючим чи новим призначенням, усування аварiй, консервацiї i лiквiдацiї свердловини, опускання i пiднімання устаткування для одночасно-роздiльної експлуатацiї, а також для здійснення діяння на продуктивний пласт і регулювання розробки родовища.

Капiтальний ремонт свердловин містить у собі:

1) ремонтно-iзоляцiйнi роботи;

2) усування негерметичностi експлуатацiйної колони;

3) усування аварiй;

4) перехiд на iншi пласти та приєднання пластiв;

5) ремонт свердловин, обладнаних для одночасно-роздiльної експлуатацiї;

6) роботи, пов`язанi з бурiнням;

7) оброблення привибiйної зони;

8) дослiдження та обслiдування свердловин у ході ремонту;

9) переведення свердловин на використання за iншим призначенням;

10) введення в експлуатацiю i ремонт нагнiтальних свердловин; роботи по закачуванню радіоактивних ізотопів у пласт;

11) консервацiю i розконсервацiю свердловин;

12) лiквiдацiю свердловин.

Середня тривалiсть одного капiтального ремонту становить приблизно 14 дiб.

До ремонтних робiт у свердловинах вiдносять також свердловино-операцiї ремонтних робiт по пiдвищенню нафтогазо-вилучення з пластiв (ОПНП). Це комплекс робiт у свердловинi по закачуванню в пласт агентiв, якi стимулюють протiкання фiзичних, хiмiчних чи бiохiмiчних процесiв, що скерованi на пiдвищення коефiцiєнта кiнцевого нафтогазовилучення на заданiй дiлянцi покладу.

Окрім цього ремонтні роботи ще підрозділяють на категорії складності ремонту.

Поточнi ремонти в залежностi вiд глибини, на яку опущено у свердловину устаткування, та видiв виконуваних робiт роздiляють на двi категорiї складностi ремонту. Перша категорiя на вiдмiну вiд другої містить у собі простiшi види ремонту, а також складнiшi роботи за невеликих глибин опускання устаткування (до 700 – 1600 м у залежностi вiд виду робiт).

Капiтальнi ремонти свердловин у залежностi вiд обсягу, характеру та складностi робiт також дiлять на двi категорiї складностi. До капiтальних ремонтiв свердловин першої категорiї складностi вiдносяться ремонти з глибиною свердловин до 1500 м, а також повернення на вище i нижчезалеглі пласти та солянокислотнi оброблення. До ремонтiв другої категорiї складностi вiдносять роботи з глибиною свердловин понад 1500 м та всi iншi складнiші i трудомiсткiші роботи. Конкретно категорiї складностi затверджує пiдприємство.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2738 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5546 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2742 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Определение истинной мощности горизонтал…

Истинная мощность горизонтально залегающего слоя – кратчайшее расстояние между подошвой и кровлей пласта. На геологической карте она определяется по разности высот между кровлей и подошвой слоя, путем интерполяции высотных отметок...

01-10-2010 Просмотров:12071 Геологическое картирование, структурная геология

Расчет системы охлаждения

Для охлаждения двигателей широкое распространение получили системы жидкостная и воздушная. В качестве теплоносителя в жидкостных системах используют воду или незамерзающие жидкости (этиленгликолевые антифризы и др.), воздушных — воздух. Чтобы увеличить...

25-08-2013 Просмотров:10698 Основы конструирования автотракторных двигателей

Складання й розрахунки проекту червоних …

Червоні лінії складаються із прямих ліній і сполучених кругових кривих. Проект червоних ліній становлять на топографічному плані в масштабах 1:500 - 1:2000. До елементів, що визначають технічний зміст проекту, відносять:...

30-05-2011 Просмотров:4341 Інженерна геодезія